hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Agencija za razvoj Varaždinske županije, Društvo za usluge privlačenja investicija, otvaranje radnih mjesta, obrazovanje i izradu projekata za privlačenje sredstava EU d.o.o.

Mogućnosti financiranja EU projekata za razdoblje 2014.-2020.


KRATKI OPIS: Cilj edukacije je prijenos znanja na predstavnike jedinica lokalne samouprave kako bi ih se upoznalo  sa dostupnim mogućnostima financiranja EU projekata. Sudionici edukacije upoznat će se sa Operativnim programom „UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.“, OP „KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., Programom ruralnog razvoja za razdoblje 2014.-2020., mogućnostima ulaganja u infrastrukturu na ruralnim područjima te primjerima dobre prakse. Edukacija će se provoditi individualnim pristupom, u općinama Varaždinske županije, za 1-2 JLS zasebno. Jednodnevna edukacija u trajanju od 6 sati organizirati će se na 22 lokacije.
TKO SE MOŽE PRIJAVITI? Edukacija je namijenjena predstavnicima jedinica lokalne samouprave Varaždinske županije.


Financijsko upravljanje i kontrola provedbe projekata financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova

KRATKI OPIS: Cilj edukacije je prijenos znanja na predstavnike jedinica lokalne samouprave  kako bi ih se upoznalo sa mogućnostima financijskog upravljanja provedbe EU projekata. Sudionici edukacije upoznat će sa zakonskim okvirom u financijskom razdoblju 2014.-2020., prihvatljivim izdacima, računovodstvenim evidencijama te dokumentaciji potrebnoj za dokazivanje nastalih rashoda i prihoda i arhiviranju. Edukacija će se provoditi individualnim pristupom, u općinama Varaždinske županije koje su iskazale potrebu za edukacijom na ovu temu. Jednodnevna edukacija u trajanju od 6 sati organizirati će se na 6 lokacija.
TKO SE MOŽE PRIJAVITI? Edukacija je namijenjena predstavnicima jedinica lokalne samouprave Varaždinske županije.


Strateško planiranje kao osnovica za pripremu projekata

KRATKI OPIS: Cilj edukacije je prijenos znanja na predstavnike jedinica lokalne i regionalne samouprave (JLRS) kako bi ih se upoznalo sa strateškim planiranjem kao osnovicom za pripremu projekata. Edukacija će se organizirati u ciklusu od 9 dana za potrebe izrade ŽRS, za predstavnike županije i županijskih tvrtki i institucija te kao 2-dnevna edukacija na 9 lokacija za potrebe JLS - a u trajanju od 12 sati. Sudionici će se upoznati sa konceptom strateškog planiranja, izradom strateške analize, SWOT analizom, definiranjem vizije, strateških ciljeva, prioriteta i mjera, definiranjem indikatora, planiranjem akcijskog plana, povezivanjem akcijskog plana s proračunom, praćenjem provedbe strateških dokumenata, izradom izvještaja o provedbi, kreiranjem baze projekta te usklađivanjem sa središnjom bazom razvojnih projekata.
TKO SE MOŽE PRIJAVITI? Edukacija u ciklusu od 9 dana namijenjena je predstavnicima županije i županijskih tvrtki i institucija, dok je dvodnevna edukacija namijenjena predstavnicima lokalne samouprave Varaždinske županije.


Državne potpore i Europski strukturni i investicijski fondovi

KRATKI OPIS: Cilj edukacije je jačanje kapaciteta regionalnih koordinatora na području pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz EU fondova, upoznavanje o načinima i oblicima pomoći kroz državne potpore. Sudionici edukacije će se upoznati sa postojećim/nadolazećim natječajima, elementima i kategorijama državnih potpora, potporama male vrijednosti. Edukacija je jednodnevna, u trajanju od 6 sati.
TKO SE MOŽE PRIJAVITI? Edukacija je namijenjena zaposlenicima Agencije za razvoj Varaždinske županije kao regionalnom koordinatoru.


Izrada studija izvedivosti i analiza troškova i koristi

KRATKI OPIS: Cilj edukacije je jačanje kapaciteta regionalnih koordinatora na području pripreme i provedbe razvojnih projekata, upoznati sudionike sa ulogom studije izvedivosti u razvoju projekta za financiranje iz EU fondova. Sudionici će se upoznati sa procesom izrade studije izvedivosti, utjecajem investicijskih troškova, operativnim prihodima, operativnim troškovima, faktorima rizika na opravdanost projekta i stupanj sufinanciranja od strane EU fondova te načinom evaluacije studije izvedivosti i osnovne analize troškova i koristi projekta. Edukacija će trajati tri dana po 6 sati (ukupno 18 sati).
TKO SE MOŽE PRIJAVITI? Edukacija je namijenjena zaposlenicima Agencije za razvoj Varaždinske županije kao regionalnom koordinatoru.


Edukacije i radionice u organizaciji Agencije za razvoj Varaždinske županije, Društva za usluge privlačenja investicija, otvaranje radnih mjesta, obrazovanje i izradu projekata za privlačenje sredstava EU d.o.o. tijekom 2014. godine možete vidjeti ovdje.
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja