hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Centar za tehnološki razvoj - Razvojna agencija Brodsko posavske županije d.o.o. - Edukacije i radionice tijekom 2014. godine

Državne potpore i EU fondovi

Kratak opis: Cilj edukativne aktivnosti „Državne potpore i EU fondovi“ je upoznavanje polaznika o načinima i oblicima pomoći kroz državne potpore.

Tko se može prijaviti? Jedinice lokalne i regionalne samouprave, Regionalne agencije, Privatni sektor.
 

Izrada studija predizvedivosti/studija izvedivosti/analiza troškova i koristi

Kratak opis: Cilj edukacije je steći stručna znanja za izradu cost/benefit analiza, te studija predizvedivosti i izvedivosti, unaprijediti znanje polaznika o načinu izrade kvalitetnih projekata te izrade studija izvedivosti za projekte u području konkurentnosti, inovacija i poslovne infrastrukture te prepoznati korištenja analize troškova i koristi prilikom donošenja odluka o razvojnim politikama te alternativnim mogućnostima projekta.

Tko se može prijaviti? Jedinice lokalne i regionalne samouprave, Regionalne agencije.
 

Edukacija o EU fondovima za potrebe gospodarstva

Kratak opis: Cilj edukativne aktivnosti pod nazivom „Edukacija o EU fondovima za potrebe gospodarstva“ je steći znanja vezano uz mogućnost financiranja iz EU fondova, pripreme i provedbe projekata za potrebe gospodarstva.

Tko se može prijaviti? Jedinice lokalne i regionalne samouprave, Regionalne agencije, Privatni sektor, Javna poduzeća.


Priprema projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije

Kratak opis: Cilj edukacije je osposobiti polaznike za samostalnu pripremu projekata u kontekstu EU fondova, što uključuje popunjavanje projektne dokumentacije, prijavnice, proračun projekta i sl.

Tko se može prijaviti? Jedinice lokalne i regionalne samouprave, Akademska zajednica, Organizacije civilnog društva, Privatni sektor, Regionalne agencije.
 

Javna nabava u kontekstu korištenja EU fondova

Kratak opis: Cilj edukativne aktivnosti je upoznati polaznike s načelima, metodama i primjenom javne nabave u Republici Hrvatskoj.

Tko se može prijaviti? Jedinice lokalne i regionalne samouprave, Akademska zajednica, Organizacije civilnog društva, Regionalne agencije, Privatni sektor.
 

Financijsko upravljanje i kontrola provedbe projekata financiranih iz EU fondova (računovodstvo projekta, financijsko planiranje, praćenje i izvještavanje)

Kratak opis: Cilj edukacije je upoznavanje polaznika s razvojem sustava financijskog upravljanja i kontrole i aktivnostima koje je potrebno provesti kako bi se sustav dalje razvijao, u cilju poboljšanja financijskog upravljanja i odlučivanja radi ostvarenja ciljeva korisnika proračuna te obavljanja poslova na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način.

Tko se može prijaviti? Jedinice lokalne i regionalne samouprave, Akademska zajednica, Organizacije civilnog društva, Regionalne agencije.
 

Vještine upravljanja projektom – Project Management

Kratak opis: Upravljanje projektima je primjena znanja, vještina, alata i tehnika u projektnim aktivnostima kako bi se ispunili projektni ciljevi. Cilj edukativne aktivnosti „Vještine upravljanja projektom – Project Management“ je osposobiti polaznike za samostalnu pripremu projekata u kontekstu EU fondova s posebnim naglaskom na upravljanje projektnim ciklusom, vremensko planiranje, upravljanje ljudskim resursima, upravljanje nepravilnostima, upravljanje rizicima.

Tko se može prijaviti? Jedinice lokalne i regionalne samouprave, Akademska zajednica, Organizacije civilnog društva, Regionalne agencije.
 

Strateško planiranje kao osnovica za pripremu projekata

Kratak opis: Cilj edukacije je upoznati polaznike s načinima i oblicima strateškog planiranja kao osnovice za pripremu projekata. Strateško planiranje je pristup koji obuhvaća metode i alate za izradu razvojnih dokumenata kao što su strategije, programi i projekti koji se koriste u upravljanju javnom upravom, a koje se izrađuju za određeni gospodarski sektor ili područje javne politike.

Tko se može prijaviti? Jedinice lokalne i regionalne samouprave, Akademska zajednica, Organizacije civilnog društva, Regionalne agencije.
 
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja