hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Hrvatska dostavila Partnerski sporazum Europskoj komisiji

Hrvatska dostavila Partnerski sporazum Europskoj komisiji
U skladu s utvrđenim rokovima za sve zemlje članice Europske unije, Hrvatska je 22. travnja 2014. Europskoj komisiji dostavila nacrt Partnerskog sporazuma, krovnog plansko-programskog dokumenta kojim naša zemlja, prvi put kao ravnopravna država članica Europske unije, planira ulaganja iz europskih fondova za sedmogodišnje razdoblje 2014.-2020.

U idućim mjesecima, temeljem tog dokumenta, Hrvatska će formalno pregovarati s Europskom komisijom o područjima koja će se financirati iz EU fondova nakon čega se očekuje usvajanje Partnerskog sporazuma. 

Partnerski sporazum pripremljen je u dijalogu s Europskom komisijom, te na temelju javnih konzultacija u koje je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, po načelu partnerstva, uključilo lokalnu i regionalnu (područnu) samoupravu, gospodarske i socijalne partnere, te organizacije civilnog društva.

U razdoblju 2014.-2020. Hrvatskoj je iz europskih strukturnih i investicijskih  fondova na raspolaganju ukupno 10,423 milijardi eura od čega je za ulaganje u rast i radna mjesta namijenjeno 8,397 milijardi eura, a za poljoprivredu i ruralni razvoj 2,026 milijardi eura.

Za pomorstvo i ribarstvo raspoloživo je dodatnih 280 milijuna eura, za Inicijativu za zapošljavanje mladih u 2014. i 2015. godini 66,177 milijuna eura, te 456,147 milijuna eura iz Instrumenta za povezivanje Europe 2014.-2016.

Sukladno strategiji Europa 2020 i Zajedničkom strateškom okviru, sredstva za kohezijsku politiku u Hrvatskoj namijenjena su za ciljeve zapošljavanja, povećanog ulaganja u istraživanje i razvoj, prilagodbu klimatskim promjenama, povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije, ulaganje u obrazovanje, smanjenje siromaštva i jačanje socijalne uključenosti, prometno povezivanje, te jačanje kapaciteta javne uprave i pravosuđa.

Hrvatski nacionalni ciljevi do 2020. godine usmjereni su prije svega na povećanje konkurentnosti, smanjenje regionalnih nejednakosti i siromaštva te jačanje ljudskih resursa.

U sklopu programiranja, utvrđeno je 6 strateških područja u kojima se očekuju pozitivne promjene korištenjem sredstava iz europskih fondova, a to su:
  • konkurentnost - razvoj konkurentnih i inovativnih poduzeća,
  • “zeleno” življenje - promicanje energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije i zaštite prirodnih resursa,
  • povezanost - održiva i moderna prometna i mrežna infrastruktura,
  • zapošljivost - povećanje sudjelovanja na tržištu rada i poboljšanje dostupnosti i kvalitete obrazovanja
  • siromaštvo - smanjenje siromaštva i jačanje socijalne uključenosti
  • javne usluge - učinkovita javna uprava i pravosuđe.
Paralelno s Partnerskim sporazumom, Hrvatska priprema i operativne programe u kojima se detaljno opisuju i razrađuju mjere i aktivnosti za provedbu i korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova. Rok za dostavu operativnih programa Europskoj komisiji je 22. srpnja ove godine.

Za razdoblje 2014.-2020., Hrvatska priprema operativne programe iz područja konkurentnosti i kohezije (za korištenje Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda), iz područja učinkovitih ljudskih resursa (za korištenje Europskog socijalnog fonda), Program ruralnog razvoja (za korištenje Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj), te operativni program za Europski fond za pomorstvo i ribarstvo.


Partnerski sporazum

Sukladno Uredbi (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. svaka država članica EU obvezna je podnijeti Partnerski sporazum kojim se utvrđuje nacionalna strategija za korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova. Svrha HR Partnerskog sporazuma je opisati sveobuhvatnu i koherentnu strategiju za Republiku Hrvatsku, koja ispunjava zajedničke europske ciljeve za rast i radna mjesta, preneseno u specifični nacionalni kontekst.

Partnerskim sporazumom utvrđuju se mehanizmi kojima se osigurava usklađenost sa strategijom Unije za pametan, održiv i uključiv rast (strategija Europa 2020) te sa zadaćama za pojedine fondove EU u skladu s njihovim ciljevima koji se temelje na Ugovorima o pristupanju, uključujući ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju.

Sadržaj Partnerskog sporazuma opisuje na koji način će Republika Hrvatska pristupiti ispunjavanju zajedničkih ciljeva strategije Europa 2020 uz pomoć sredstava iz proračuna EU koja su joj dodijeljena kroz višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014.-2020. godine.

Partnerski sporazum sadrži analizu dispariteta, razvojnih potreba i potencijala za rast s obzirom na zadane tematske ciljeve Europske komisije i relevantnih preporuka za pojedine države članice koje su upućene Republici Hrvatskoj u obliku Zaključaka od strane Vijeća Europe u sklopu Europskog semestra za koordinaciju ekonomskih politika na razini EU. Partnerski sporazum predstavlja strateški okvir za mjere za provedbu strategije Europa 2020, a koje će biti razrađene u operativnim programima povezanim s korištenjem Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda te Europskog pomorskog i ribarskog fonda, kao i u Programu ruralnog razvoja za korištenje Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Partnerski sporazum sadrži listu svih predloženih programa (izuzev programa teritorijalne suradnje, budući da oni uključuju više država članica), sažetak ex ante evaluacija tih programa, odabrane tematske ciljeve i rezultate koji ukazuju na glavne promjene koje se žele postići u određenom području, mehanizme za koordinaciju fondova i drugih instrumenata te provedbu. 

Prijedlog Partnerskog sporazuma izradili su zajednički Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Ministarstvo poljoprivrede i Tematske radne skupine koje djeluju u okviru Koordinacijskog povjerenstva za pripremu programskih dokumenata za financijsko razdoblje Europske unije 2014.-2020., poštujući pravila o partnerstvu, članak 5. Uredbe (EU) 1303/2013 i Europski kodeks ponašanja za partnerstvo.

Prijedlog Partnerskog sporazuma možete preuzeti ovdje.
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja