hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

IPA IV - Operativni program Razvoj ljudskih potencijala

www.ljudskipotencijali.hr


ipa-iv.jpg

 

Cilj programa

OP Razvoj ljudskih potencijala podupire mjere usmjerene na poticanje zapošljavanja, obrazovanja i usavršavanja te socijalno uključivanje. Kao preteča Europskog socijalnog fonda (eng. European Social Fund),  predstavlja programski okvir za korištenje sredstava u području socijalne kohezije u svrhu ostvarivanja ciljeva Europske strategije za zapošljavanje.
 

Korisnici:

  • tijela državne uprave, javne ustanove, socijalni partneri i nevladine udruge
 

Prioriteti i mjere

Prioriteti Mjere
1. Poboljšanje pristupa zapošljavanju i održivo uključivanje u tržište rada 1.1. Potpora u osmišljavanju i provedbi aktivne i preventivne politike na tržištu rada
1. 2. Potpora učinkovitosti i kvaliteti hrvatskih javnih službi nadležnih za zapošljavanje
2. Jačanje socijalnog uključivanja i integracije osoba kojima je otežan pristup tržištu rada
 
2.1 Potpora skupinama koje se nalaze u nepovoljnom položaju prilikom pristupa zapošljavanju
2.2 Potpora skupinama koje se nalaze u nepovoljnom položaju prilikom pristupa obrazovanju
2.3 Razvoj socijalnih usluga za poboljšanje mogućnosti zapošljavanja
3. Jačanje ljudskog kapitala i zapošljivosti
 
3.1. Daljnji razvoj hrvatskoga kvalifikacijskog okvira
3.2. Jačanje sustava obrazovanja odraslih
3.3 Jačanje institucija odgovornih za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te njhovih partnera
4. Tehnička pomoć
 
4.1 Priprema projekata
4.2 Upravljanje Operativnim programom
5. Jačanje uloge civilnog društva za bolje upravljanje
 
5.1 Promicanje socijalnog dijaloga
5.2 Jačanje uloge organizacija civilnog društva za socio-ekomnomski rast i demokratski razvoj
 

Financijska alokacija 2007.-2013.

Kroz OP Razvoj ljudskih potencijala za razdoblje 2007. – 2013. na raspolaganju je bilo ukupno 111.084. 756,00 eura, od čega se 94.422.000 eura odnosi na IPA sredstva.
Financijska alokacija po prioritetima

ipa4-graf-1374227062.jpg

Upravljačka struktura

Razina nadležnosti unutar operativne strukture
razina
operativnog programa

 
Tijelo nadležno za OP   Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
razina prioriteta/mjere
 
 
 
 
 
Tijelo nadležno
za prioritet/mjeru
 
 
 
 
Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
(Prioritet 1, 4 i 5/mjera 1)
Ministarstvo socijalne politike i mladih
(Prioritet 2/mjera 1)
Ministarstvo znanosti, obrazovanja
i sporta (Prioritet2/mjera 2 i prioritet 3)
Ured za udruge Vlade RH

(Prioritet 5/mjera2)
razina projekta
 
Provedbeno tijelo
 
Hrvatski zavod za  zapošljavanje
(Prioritet 1, 2/mjera 1 i 3, prioriteti 4 i 5/mjera 1)
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
(prioritet 2/mjera2 i prioritet 3)
Nacionalna zaklada za razvoj
civilnoga društva (Prioritet 5/mjera2)
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja