hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Javna ustanova razvojna agencija Šibensko-kninske županije - Edukacije i radionice tijekom 2014. godine

Izrada studija predizvedivosti / studija izvedivosti / analiza troškova i koristi

Edukacijom će biti obrađene slijedeće teme: analiza stanja i potražnje, identifikacija ciljeva projekta, analiza izvodljivosti, financijska analiza te ekonomska analiza.
Tko se može prijaviti?
Jedinice lokalne i regionalne samouprave i regionalne agencije.


Državne potpore i EU fondovi

Cilj edukacije je polaznicima objasniti zakonsku regulativu, De minimis potpore, EU sufinanciranje, državne potpore i studije slučaja.
Tko se može prijaviti?
Jedinice lokalne i regionalne samouprave i regionalne agencije.


Izrada studija utjecaja na okoliš

Cilj edukacije je objasniti zakonsku regulativu, studije utjecaja na okoliš i studije slučaja.
Tko se može prijaviti?
Jedinice lokalne i regionalne samouprave i regionalne agencije.
 

Natura 2000 i EU fondovi  

Cilj edukacije je pružanje informacija o Naturi 2000, zakonskoj regulativi, investicijskim projektima i Naturi 2000 te prostornom planiranju i Naturi 2000.
Tko se može prijaviti?
Jedinice lokalne i regionalne samouprave i regionalne agencije.
 

Priprema projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije

Edukacijom se nastoji svim polaznicima pokazati i osposobiti ih  da sami pripreme projekte koji su prihvatljivi za financiranje iz fondova Europske unije.
Tko se može prijaviti?
Tijela državne i javne uprave, jedinice lokalne i regionalne samouprave, javna poduzeća i organizacije civilnoga društva.
 

Javna nabava u kontekstu korištenja EU fondova

Cilj edukacije je polaznicima objasniti pravila PRAG-a i nacionalnog zakonodavstva u kontekstu javne nabave.
Tko se može prijaviti?
Tijela državne i javne uprave, jedinice lokalne i regionalne samouprave, javna poduzeća i organizacije civilnoga društva.
 

Financijsko upravljanje i kontrola provedbe projekata financiranih iz EU fondova

Cilj je edukacije pokazati polaznicima računovodstvo projekta, financijsko planiranje, praćenje i izvještavanje.
Tko se može prijaviti?
Tijela državne i javne uprave, jedinice lokalne i regionalne samouprave, javna poduzeća i organizacije civilnoga društva.
 

Vještine upravljanja projektom - Project Management

Teme koje će edukacijom biti obrđene su: upravljanje projektnim ciklusom, vremensko planiranje, upravljanje ljudskim resursima, upravljanje nepravilnostima te upravljanje rizicima.
Tko se može prijaviti?
Tijela državne i javne uprave, jedinice lokalne i regionalne samouprave, javna poduzeća i organizacije civilnoga društva.
 

Programi Europske unije

Cilj edukacije je polaznicima predstaviti Programe unije, način pristupanja i sudjelovanja u istima.
Tko se može prijaviti?
Tijela državne i javne uprave, jedinice lokalne i regionalne samouprave, javna poduzeća i organizacije civilnoga društva.
 

Informiranje i komunikacija s javnosti u kontekstu korištenja EU fondova

Cilj edukacije je polaznicima pojasniti komunikacijske aktivnosti projekata EU-a i pravila vidljivosti u korištenja EU fondova.
Tko se može prijaviti?
Tijela državne i javne uprave, jedinice lokalne i regionalne samouprave, javna poduzeća i organizacije civilnoga društva.
 
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja