hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Godišnji provedbeni plan izobrazbe Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za 2017. godinu*

* Datumi održavanja izobrazbe navedeni u tablici su indikativni i podložni su promjenama ovisno o raspoloživosti predavača i dvorane za predavanje.

 

1. Uvod u Europske strukturne i investicijske fondove te sustav upravljanja i kontrole korištenja sredstava: Pravni i institucionalni okvir - uloge i odgovornosti tijela

Cilj izobrazbe polaznika je jačanje kapaciteta tijela u sustavima upravljanja i kontrole korištenja sredstava ESI fondova za razdoblje 2014.-2020. godine vezano za cilj ‘Ulaganje za rast i radna mjesta’, koja se koriste u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020. i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Kome je izobrazba namijenjena?
Prvenstveno je namijenjena novim djelatnicima te onim djelatnicima koji nisu u značajnijoj mjeri radili na poslovima upravljanja i kontrole korištenja sredstava EU u prethodnom razdoblju.
 

2. Uvod u Europske strukturne i investicijske fondove te sustav upravljanja i kontrole korištenja sredstava: Upravljanje ljudskim resursima

Priprema izobrazbe je u tijeku.
 

3. Uvod u Europske strukturne i investicijske fondove te sustav upravljanja i kontrole korištenja sredstava: Postupak procjene usklađenosti sustava i promjene sustava

Cilj izobrazbe je upoznati službenike Upravljačkih tijela, Posredničkih tijela i Tijela za ovjeravanje s uvjetima koje je potrebno zadovoljiti u procesu određivanja Upravljačkog tijela i Tijela za ovjeravanje za upravljanje ESI fondovima i provedbu kohezijske politike Europske unije u programskom razdoblju 2014.-2020. Također, cilj je i službenike tijela u sustavima usmjeriti na najvažnija pitanja sustava upravljanja i kontrole te ih pripremiti za komunikaciju s revizorima Neovisnog revizijskog tijela i revizora Europske unije, kako bi se što bolje snašli u slučaju da su pozvani na intervju s revizorima. U tu svrhu, sudionicima izobrazbe prenijet će se iskustva iz akreditacijskog postupka za programsko razdoblje 2007.-2013.

Kome je izobrazba namijenjena?
Izobrazba je namijenjena službenicima tijela u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda u programskom razdoblju 2014.-2020., prije svega službenicima Upravljačkih tijela, Posredničkih tijela i Tijela za ovjeravanje. Ova izobrazba posebno je korisna službenicima novih tijela u sustavima, koji nemaju iskustvo iz procesa postupka procjene usklađenosti sustava upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata za programsko razdoblje 2007.-2013.
 

4. Uvod u Europske strukturne i investicijske fondove te sustav upravljanja i kontrole korištenja sredstava: Upravljanje rizicima

Cilj izobrazbe je upoznati službenike Upravljačkih tijela, Posredničkih tijela i Tijela za ovjeravanje sa svim vrstama procjene rizika koja provode tijela u Sustavima upravljanja i kontrole ESI fondova u programskom razdoblju 2014.-2020. te osnovama upravljanja rizicima kao jednom od komponenti unutarnje kontrole u svrhu praćenja unutarnjih slabosti, periodičnog procjenjivanja učinkovitosti unutarnjeg sustava kontrole na svim razinama upravljanja te definiranje i provođenje mjera za njihovo ublažavanje.

Kome je namijenjena izobrazba?
Izobrazba je namijenjena službenicima tijela u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda u programskom razdoblju 2014.-2020., prije svega službenicima Upravljačkih tijela, Posredničkih tijela i Tijela za ovjeravanje s naglaskom na  nove službenike te službenike novih tijela u sustavima, koji nemaju iskustvo ili imaju samo osnovno iskustvo u aktivnostima procjene rizika iz programskog razdoblja 2007.-2013.
 

5. Uvod u Europske strukturne i investicijske fondove te sustav upravljanja i kontrole korištenja sredstava: Kontrola delegiranih funkcija i revizije

Cilj izobrazbe je upoznati službenike Upravljačkih tijela, Posredničkih tijela, Tijela za ovjeravanje i Koordinacijskog tijela sa svrhom, vrstama i osnovnim principima kontrole delegiranih funkcija koje provodi Upravljačko tijelo, te sa zahtjevima, procedurama o postupanju i uputama za sudjelovanje u postupku revizija.

Kome je namijenjena izobrazba?
Izobrazba je namijenjena službenicima tijela u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda u programskom razdoblju 2014.-2020., prije svega službenicima Upravljačkih tijela, Posredničkih tijela, Tijela za ovjeravanje i Koordinacijskog tijela s naglaskom na  nove službenike te službenike novih tijela u sustavima, koji nemaju prethodno iskustvo ili imaju samo osnovno iskustvo u aktivnostima kontrole delegiranih funkcija i revizija iz programskog razdoblja 2007.-2013.
 

6. Nacionalna pravila prihvatljivosti

Priprema izobrazbe je u tijeku.
 


7. Odabir projekata te sklapanje i izmjene ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: Postupci dodjele bespovratnih sredstava

Cilj ove izobrazbe je jačati kapacitete tijela u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja EU sredstava, posebno u dijelu koji se odnosi na pripremu i provođenje postupaka dodjele bespovratnih sredstava.

Kome je namijenjena izobrazba?
Prvenstveno je namijenjena novim djelatnicima te onim djelatnicima koji nisu u značajnijoj mjeri radili na poslovima povezanim s postupcima dodjele bespovratnih sredstava iz EU fondova (koji imaju manje od 2 godine radnog iskustva na navedenim poslovima).
 

8. Odabir projekata te sklapanje i izmjene ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: Priprema i odobrenje kriterija odabira i uputa za prijavitelje

Cilj izobrazbe je jačanje kapaciteta tijela u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja EU sredstava, posebno u dijelu koji se odnosi na pripremu kriterija odabira i uputa za prijavitelje.

Kome je namijenjena izobrazba?
Izobrazba je namijenjena službenicima tijela u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja ESI fondova u programskom razdoblju 2014.-2020., prije svega službenicima Upravljačkih tijela i Posredničkih tijela, i to novim djelatnicima te onim djelatnicima koji nisu u značajnijoj mjeri radili na poslovima povezanim s pripremom kriterija odabira i uputa za prijavitelje (koji imaju manje od 2 godine radnog iskustva na navedenim poslovima).
 

9. Odabir projekata te sklapanje i izmjene ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: Postupak odabira i ugovaranje

Cilj ove izobrazbe je jačanje kapaciteta tijela u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja EU sredstava za programsko razdoblje 2014-2020, posebno u dijelu koji se odnosi na provedbu postupka dodjele bespovratnih sredstava te sastavljanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Kome je namijenjena izobrazba?
Prvenstveno je namijenjena novim djelatnicima koji će u svom radu biti angažirani na poslovima povezanima s provedbom postupaka dodjele bespovratnih sredstava prema Zajedničkim nacionalnim pravilima za programsko razdoblje 2014. – 2020., te onim djelatnicima koji već imaju iskustva s provedbom navedenih postupaka dodjele prema Zajedničkim nacionalnim pravilima za prethodno programsko razdoblje 2007. – 2013., a htjeli bi se upoznati s novostima koje donose nova Zajednička nacionalna pravila.
 

10. Provedba ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: Provjere izvršenja ugovornih obveza

Cilj ove izobrazbe je jačanje kapaciteta tijela u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja EU sredstava, posebno u dijelu koji se odnosi na provedbu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava odnosno provjere izvršenja ugovornih obveza s naglaskom na pripremu i provođenje postupaka javne nabave korisnika bespovratnih sredstava.

Kome je namijenjena izobrazba?
Prvenstveno je namijenjena novim djelatnicima te onim djelatnicima koji nisu u značajnijoj mjeri radili na poslovima povezanim s provedbom ugovora odnosno provjerom izvršenja ugovornih obveza  (djelatnici koji imaju manje od 1 godine radnog iskustva na navedenim poslovima).
 

11. Provedba ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: Plaćanja i povrati

Cilj izobrazbe je jačanje kapaciteta tijela u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja EU sredstava, posebno u dijelu koji se odnosi na izvršavanje plaćanja i povrat sredstava.  

Kome je namijenjena izobrazba?
Izobrazba je namijenjena službenicima tijela u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda u programskom razdoblju 2014.-2020., prije svega službenicima Upravljačkog tijela, Posredničkih tijela i Tijela za ovjeravanje Operativnog programa Konkurentnost i kohezija,  uključenima u provedbu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, posebno u dijelu izvršavanja plaćanja i povrata sredstava. Posebno je korisna službenicima novih tijela u sustavu, koji nemaju iskustvo ili imaju samo osnovno iskustvo u financijskom upravljanju i kontroli.
 

12. Provedba ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: Nepravilnosti i prijevare               

Cilj izobrazbe je podizanje svijesti službenika zaposlenih u tijelima u Sustavima upravljanja i kontrole za programsko razdoblje 2007.-2013. i 2014.-2020. o nepravilnostima i prijevarama u korištenju EU fondova. Izobrazba je usmjerena na jačanje kapaciteta sustava za prevenciju nepravilnosti, prijevara i sukoba interesa, njihovu identifikaciju, razlikovanje nepravilnosti i prijevare, rješavanje slučajeva sumnje na nepravilnost i prijevaru, izvješćivanje Europske komisije odnosno Europskog ureda za sprječavanje prijevara (OLAF) o utvrđenim nepravilnostima i prijevarama te sumnjama na prijevaru, kao i na primjenu financijskih korekcija u slučajevima utvrđenih nepravilnosti i prijevara.

Kome je namijenjena izobrazba?
Izobrazba je namijenjena službenicima tijela u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda u programskom razdoblju 2014.-2020., prije svega službenicima Upravljačkih tijela, Posredničkih tijela i Tijela za ovjeravanje koji rade na nekom od sljedećih poslova: odabir operacija, upravljačke provjere (prihvatljivost izdataka), upravljanje nepravilnostima (osobe za nepravilnosti, koordinatori za nepravilnosti), kontrola delegiranih funkcija. Ova izobrazba posebno je korisna službenicima novih tijela u sustavima, kao i svim novozaposlenima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja EU fondova.
 

13. Praćenje, vrednovanje i izvještavanje

Cilj izobrazbe je upoznati zaposlenike tijela u Sustavima upravljanja i kontrole  korištenja Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda i Europskog socijalnog fonda u programskom razdoblju 2014.-2020. s  općim načelima praćenja i vrednovanja, sustavom za praćenje i vrednovanje Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.—2020., N+3 pravilom, automatskim opozivom sredstava i okvirom uspješnosti, prognoziranjem ugovaranja, plaćanja i certificiranja, sustavom pokazatelja i ključnih koraka u provedbi, korektivnim mjerama i radnjama kod slabije apsorpcije te izvještavanjem na svim razinama.

Kome je namijenjena izobrazba?
Izobrazba je namijenjena službenicima tijela u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda i Europskog socijalnog fonda u programskom razdoblju 2014.-2020., prije svega službenicima Upravljačkog tijela, Posredničkih tijela i Tijela za ovjeravanje s naglaskom na nove službenike te službenike novih tijela u sustavu, koji nemaju iskustvo ili imaju samo osnovno iskustvo u financijskom upravljanju i kontroli, praćenju, vrednovanju i izvještavanju.
 

14. Upravljanje projektnim ciklusom I

Svrha izobrazbe polaznika je njihovo upoznavanje s osnovnim konceptima upravljanja projektnim ciklusom koji predstavlja metodološku bazu  za razumijevanje pojedinih faza u životnom ciklusu svakog EU projekta. U radu sa polaznicima prenose se načela i dobre prakse metodologije, a radom u grupama stječu se prva znanja i iskustva u pripremi projekta od identifikacije problema do uobličavanja ciljeva.

Kome je namijenjena izobrazba?
Izobrazba je namijenjena službenicima zaposlenima u tijelima državne i javne uprave, članovima jedinica za pripremu i provedbu projekata na svim razinama (nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj).  
 

15. Upravljanje projektnim ciklusom II

Svrha izobrazbe polaznika je proširivanje znanja u segmentu upravljanja projektnim ciklusom s naglaskom na prenošenja znanja i iskustva vezano uz razradu EU projektnih prijedloga. Polaznici tijekom rada u grupama simuliraju timski rad u procesu pripremanja projektnog prijedloga. Navedena izobrazba je nadogradnja izobrazbe „Upravljanje projektnim ciklusom I“. 

Kome je namijenjena izobrazba?
Izobrazba je namijenjena službenicima zaposlenima u tijelima državne i javne uprave, članovima jedinica za pripremu i provedbu projekata na svim razinama (nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj). Preduvjet za prijavu je prethodno sudjelovanje na izobrazbi „Upravljanje projektnim ciklusom I“.
 

16. Programi Unije 2014. – 2020.

Cilj izobrazbe je upoznavanje polaznika s osnovnim principima sudjelovanja u Programima Unije te s načinima sudjelovanja u pojedinim programima. Tijekom izobrazbe bit će predstavljene uloge i zaduženja nadležnih europskih i nacionalnih institucija, kao i ciljevi i svrha Programa Unije koji se provode u razdoblju 2014.-2020, uključujući načine sudjelovanja i osnovne informacije o prioritetima i natječajima u okviru tih programa.

Kome je namijenjena izobrazba?
Izobrazba je namijenjena službenicima tijela u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda u programskom razdoblju 2014.-2020., prije svega službenicima uključenima u provedbu „Programa Unije 2014.-2020.„
 

17. Komunikacija, informiranje i vidljivost u kontekstu fondova EU

Cilj predavanja/radionica je informiranje i educiranje osoba nadležnih za informiranje javnosti o programima i projektima (su)financiranim od strane EU, za samostalnu provedbu aktivnosti iz područja komunikacije, informiranja i promidžbe u skladu s zahtjevima Europske komisije i pravilima struke.

Kome je namijenjena izobrazba?
Predavanje/radionica je namijenjena osobama nadležnim za informiranje javnosti o programima i projektima (su)financiranim od strane Europske unije (EU) u tijelima državne i javne uprave, kao i zaposlenicima tijela lokalne i regionalne samouprave te javnih institucija, korisnica sredstava EU, zaduženim za osiguravanje mjera vidljivosti o korištenju sredstava iz programa EU te informiranja javnosti o njima.
 

18. Proces programiranja s naglaskom na Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

Cilj izobrazbe je upoznati polaznike sa strateškim okvirom i zahtjevima regulative Europske unije u području izrade programskih dokumenata te predočiti proces i iskustva pripreme i mogućnosti financiranja u Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.  

Kome je namijenjena izobrazba?
Izobrazba je namijenjena službenicima tijela u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja EU sredstava, s naglaskom na osobe koje nisu sudjelovale u procesu programiranja, novozaposlenim osobama te osobama koje u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije počinju raditi na poslovima Koordinacijskog i Upravljačkog tijela.
 

19. Okvir za gospodarsko upravljanje Europske unije i Europski semestar

Cilj izobrazbe je upoznati polaznike s načinom funkcioniranja Europskog semestra, na razini Europske unije i u Hrvatskoj. Polaznici će steći znanja o tome na koji način i zašto je uspostavljen Europski semestar, koje se politike koordiniraju tijekom Europskog semestra i tko radi što u Europskom semestru. Polaznici će kroz praktične vježbe steći znanja o planiranju strukturnih reformi, koje čine okosnicu Nacionalnog programa reformi (ključnog strateškog dokumenta koji sve države članice izrađuju jednom godišnje u okviru Europskog semestra).

Kome je namijenjena izobrazba?
Svim zaposlenicima središnjih tijela državne uprave koji sudjeluju u postupcima strateškog i proračunskog planiranja, u kreiranju politika i/ili provedbi strukturnih mjera i operacija financiranih iz državnog proračuna i EU fondova. 
 

20. Novi okvir za strateško planiranje na nacionalnoj razini

Priprema izobrazbe je u tijeku.
 

21. Mogućnosti financiranja za projekte - Plan ulaganja za Europu i Europski fond za strateška ulaganja

Cilj: Edukacija je koncipirana kao radionica te je usmjerena na temeljne elemente "Plana ulaganja za Europu“ (tzv. Junckerovog plana), a to su:
 • Europski fond za strateška ulaganja (EFSU),
 • Europski savjetodavni centar za ulaganja, i
 • Europski portal projekata ulaganja.
Ova tri alata nude zanimljive mogućnosti za razvoj strateške infrastrukture (posebice digitalne, prometne i energetske infrastrukture) te jačanje konkurentnosti, rasta i radnih mjesta u različitim sektorima gospodarstva, poput obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti, obrazovanja, istraživanja, razvoja i inovacija, poljoprivrede i razvoja ruralnih područja, mogućnost za podršku malim i srednjim poduzećima (MSP) i srednje kapitaliziranim društvima te realizaciju različitih ekoloških i socijalnih projekata te projekata urbanog razvoja.
 
Tijekom edukacije, polaznici će dobiti uvid u i raspravljati o tome:
 • kako EFSU funkcionira u praksi,
 • za kakve vrste projekata se može koristiti EFSU,
 • kako pristupiti EFSU-u, i dr.

Kome je namijenjena izobrazba?
Radionica je namijenjena zaposlenicima upravljačkih tijela za europske strukturne i investicijske fondove (ESIF) i drugih tijela u sustavu upravljanje i kontrole provedbe ESIF-ova, svim zaposlenicima središnjih tijela državne uprave, regionalnim koordinatorima, predstavnicima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i srednjem menadžmentu javnih poduzeća, posebice onima koji sudjeluju u kreiranju razvojnih strategija, strateških planova i investicijskih planova.
 

22. Mogućnosti financiranja za projekte – Kombiniranje EU fondova s modelima javno-privatnog partnerstva

Cilj: Model javno-privatnog partnerstva (JPP) razlikuje se od tradicionalnog modela financiranja projekata. U modelu JPP-a javni i privatni sektor surađuju kako bi ostvarili određeni javni interes, a u pravilu dugoročni ugovor o JPP-u između javnog naručitelja i trgovačkog društva iz privatnog sektora koje sudjeluje u projektu JPP-a, temeljen je na nabavi usluga, a ne imovine.
 
Model JPP ima određenih prednosti pred tradicionalnim modelom financiranja javnih projekata, i to su:

 • prijenos određenih rizika na privatni sektor, osobito u području projektiranja, gradnje, upravljanja i/ili financiranja,
 • fokus na specifikaciju izlaznih karakteristika projekta, a ne na ulazne karakteristike projekta,
 • korištenje privatnog financiranja, i
 • plaćanje prema pruženoj usluzi. 
Argumentacija u prilog korištenju modela JPP-a umjesto konvencionalne javne nabave temelji se na tvrdnji da optimalnom podjelom rizika s privatnim partnerom javni sektor ostvaruje veću vrijednost za novac.
 
Tijekom edukacije, polaznici će dobiti uvid u i raspravljati o tome:
 • kako JPP funkcionira u praksi,
 • za kakve vrste projekata se može koristiti JPP model,
 • kako kombinirati EU fondove s JPP-om, i dr.

Kome je namijenjena izobrazba?
Radionica je namijenjena zaposlenicima upravljačkih tijela za europske strukturne i investicijske fondove (ESIF) i drugih tijela u sustavu upravljanje i kontrole provedbe ESIF-ova, svim zaposlenicima središnjih tijela državne uprave, regionalnim koordinatorima, predstavnicima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i srednjem menadžmentu javnih poduzeća, posebice onima koji sudjeluju u kreiranju razvojnih strategija, strateških planova i investicijskih planova.
 
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja