hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Najčešća pitanja

Ovdje je dostupan popis odgovora na najčešće postavljena pitanja na koja Samostalna služba za informativno-obrazovne aktivnosti Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU, svakodnevno odgovara vezano uz mogućnosti financiranja iz EU fondova u području poduzetništva, poljoprivrede, energetske učinkovitosti, edukacija te ostala pitanja vezana uz tematiku EU fondova.

Popis odgovora se ažurira te će uskoro biti dostupni i novi odgovori.

Svoje upite vezane uz EU fondove možete poslati na fondovi@mrrfeu.hr.

 

Što se može financirati kroz EU fondove?

Područja koja se mogu financirati kroz EU fondove definirana su u programskim dokumentima, tzv. Operativnim programima. Operativni programi su dokumenti u kojima se definiraju područja i prioriteti financiranja, ovisno o području koji pokrivaju. Postupci za dodjeljivanje sredstava iz EU fondova temelje se upravo na ovim dokumentima. Što u njima nije određeno ne može se niti financirati. Dokumente operativnih programa možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr i na internetskim stranicama resornih ministarstava.  
 

Na koji način se dodjeljuju sredstva iz EU fondova?

Bespovratna sredstva iz fondova EU dodjeljuju se isključivo putem javnih poziva na dostavu projektnih prijedloga, koje raspisuju nadležne institucije, a objavljuju se primarno na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr. Pozivi na dostavu projektnih prijedloga raspisuju se na temelju programskih dokumenata (Operativni programi) u kojima se definiraju područja i prioriteti financiranja, ovisno o području koji pokrivaju.
 

Na koje natječaje (pozive na dostavu projektnih prijedloga) se mogu prijaviti?

Uz svaki poziv za dostavu projektnih prijedloga objavljuje se dokumentacija u kojoj se nalaze sve potrebne informacije i uvjeti za prijavu na natječaj. Među dokumentacijom posebno ističemo dokument Upute za prijavitelje, gdje se, između ostalog, mogu pronaći  informacije o području financiranja kroz pojedini poziv za prijavitelje (kakvi projekti se mogu financirati odnosno projektne aktivnosti) te potencijalni prijavitelji (tko se može prijaviti na poziv).
 

Da li se kroz EU fondove može financirati 100% iznosa projekta?

U slučaju EU fondova uvijek se radi o bespovratnim sredstvima kojima se sufinancira samo dio investicije, a na investitoru je odluka kako će sufinancirati ostatak investicije (uz pomoć vlastitih sredstava, kredita, itd.). Također, treba imati na umu da neke aktivnosti nije moguće sufinancirati sredstvima EU u skladu s nacionalnim pravilima o troškovima prihvatljivima za sufinanciranje, pravilima o državnim potporama i ostalim pravilima određenima zakonodavnim okvirom EU i RH.

Prijavitelj sufinancira dio troškova prihvatljivih aktivnosti. Postoci sufinanciranja projekata kroz EU fondove ovise od natječaja do natječaja. Minimalna i maksimalna potpora koja se može dobiti kroz pojedini poziv za dostavu projektnih prijedloga definirana je u Uputama za prijavitelje. Važno je naglasiti sljedeće:

  • dobivena sredstva moraju se koristiti namjenski odnosno u pravilu za financiranje troškova nastalih tijekom provedbe projekata, osim iznimno ako drugačije nije navedeno u uvjetima natječaja
  • niže stope sufinanciranja mogu se očekivati za ulaganja u tvrtke i projekte koji ostvaruju prihode
     

Gdje mogu zatražiti kredit?

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije (HAMAG BICRO) pruža kvalitetne potpore u poslovanju subjekata malog i srednjeg gospodarstva kao i Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR).

 
Gdje mogu pratiti natječaje (pozive na dostavu projektnih prijedloga)?

Objavljene i natječaje koje su u najavi, možete pratiti na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr, u rubrici Pregled natječaja. Putem tražilice možete pretraživati natječaje s obzirom na status, fond, područje odnosno prijavitelje. Natječaji se objavljuju i na internetskim stranicama resornih ministarstava.
 

Kome se kao poduzetnik mogu obratiti za više informacija?

Za više podrobnijih informacija o mogućnostima prijave Vašeg projekta i pojedinostima vezanima uz pojedine natječaje možete kontaktirati izravno Ministarstvo poduzetništva i obrta, eupotpore@minpo.hr, s obzirom da je MINPO nadležno za intervencije iz područja poslovne konkurentnosti u okviru novog Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. te Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU na fondovi@mrrfeu.hr.


Koliki je postotak bespovratnih sredstava koje kao poduzetnik mogu dobiti?

Za potpore male vrijednosti (de minimis) do 200.000 eura kumulativno tijekom tri fiskalne godine može se dobiti do 85% bespovratnih sredstava EU. Za veće iznose mikro i mali poduzetnici mogu dobiti do 45%, a srednji do 35%, dok preostali dio do ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova investicije trebaju osigurati iz vlastitih izvora ili vanjskim financiranjem. Vanjsko financiranje poduzetnici mogu osigurati kreditom HBOR-a ili bilo koje druge komercijalne banke, njihovom kombinacijom te HAMAG-BICRO jamstvom. U slučaju subvencioniranih kamata i/ili HAMAG-BICRO jamstva koje u sebi sadrže elemente državne potpore korisnici moraju zbrojiti sve državne potpore te njihov zbroj ne smije prijeći maksimalan propisani intenzitet (35, odnosno 45%).
 

Koje su mogućnosti na raspolaganju poduzetnicima za unapređenje i/ili proširenje poslovanja?

Kroz novi Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj poduzetnicima je na raspolaganju 7,5 milijardi kuna. Preduvjet korištenja tih sredstava je raspisivanje poziva za dodjelu bespovratnih sredstava, u kojem će biti definirani svi operativni detalji dodjele sredstava (tko su potencijalni prijavitelji, prihvatljive aktivnosti, iznos minimalne i maksimalne potpore i slično) i postupak apliciranja za dobivanje sredstava.
U tu svrhu planirano je raspisivanje niza javnih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava malim i srednjim poduzetnicima.
Najavu poziva s indikativnim datumima njihove objave možete naći na internetskim stranicama www.strukturnifondovi.hr u dokumentu pod nazivom Indikativni godišnji plan Poziva na dostavu projektnih prijedloga sufinanciranih iz „Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“
Među prvima su objavljeni javni pozivi za dostavu projektnih prijedloga za izgradnju proizvodnih kapaciteta malih i srednjih poduzetnika i ulaganje u opremu, kroz koje je poduzetnicima dostupno 1,13 milijardi kuna: 770 milijuna kuna za izgradnju i 361 milijun za opremanje.

Kroz pozive moći će se financirati sljedeće vrste aktivnosti:

1. Opravdani su troškovi ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, a uključuju slijedeće troškove: priprema zemljišta; krčenje zemljišta; trošak gradnje, rekonstrukcije, modernizacije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i njihovog neposrednog okruženja i okoline, direktno povezanima s rezultatima projekta; komunalni doprinos, cijene vodnih i energetskih priključaka, trošak uporabne dozvole; nabava novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon, ako ih u pogon stavlja dobavljač; troškovi montaže opreme i strojeva također su prihvatljivi ako su prikazani na istom računu s nabavljenom opremom te predstavljaju sastavni dio nabave opreme; ulaganja u mjere energetske učinkovitosti, povezana sa svrhom projekta; nabava mjernih uređaja povezanih s projektom; troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver i softver) koji su izravno povezani sa svrhom projekta; zakup materijalne imovine ako zakup postrojenja i strojeva ima oblik financijskog leasinga i sadržava obvezu korisnika potpore na kupnju imovine nakon isteka ugovora o zakupu; nabava patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva,

2. Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP mogu se dodijeliti isključivo pod uvjetom da su izravno vezane za projekt za koji se dodjeljuje regionalna potpora. Prihvatljivi troškovi su troškovi savjetodavnih usluga koje pružaju vanjski konzultanti, koja nisu vezana uz stalne ili periodične aktivnosti, a uključuju troškove: usluga upravljanja projektom; usluga provedbe javne nabave za potrebe projekta; usluga izrade natječajne (javna nabava) i provedbene dokumentacije (npr. izvedbeni projekt); usluge revizije za verifikaciju troškova projekta.

3. Potpore za sudjelovanje na sajmovima, mogu se dodijeliti isključivo pod uvjetom da su izravno vezane za projekt za koji se dodjeljuje regionalna potpora. Prihvatljivi troškovi su troškovi nastali za najam, uređivanje i vođenje štanda pri sudjelovanju poduzetnika na određenom sajmu ili izložbi s ciljem predstavljanja proizvoda koji je rezultat investicije za koju je odobrena potpora.

4. Potpore za usavršavanje, mogu se dodijeliti isključivo pod uvjetom da su izravno vezane za projekt za koji se dodjeljuje regionalna potpora. Potpore se ne mogu dodijeliti za usavršavanje koje korisnici provode radi osiguravanja sukladnosti s obveznim nacionalnim normama o usavršavanju a uključuju: troškove predavača, za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u obuci; troškove poslovanja povezane s predavačima i polaznicima koji su izravno povezani s projektom usavršavanja, poput putnih troškova, troškova materijala i potrošne robe izravno povezanih s projektom, amortizacija alata i opreme ako se upotrebljavaju isključivo za projekt usavršavanja; najniže nužne troškove smještaja za polaznike usavršavanja koji su radnici s invaliditetom; troškove savjetodavnih usluga povezanih s projektom usavršavanja; troškove osoblja polaznika usavršavanja i opće neizravne troškove (administrativni troškovi, najam, režije) za sate koje polaznici usavršavanja provedu u usavršavanju.

Po objavi pojedinačnih predmetnih poziva i pripadajuće natječajne dokumentacije bit ćete u mogućnosti postavljati konkretna pitanja vezana uz poziv, a do tada vas pozivamo da pratite najave i objave poziva na www.strukturnifondovi.hr i mrežnim stranicama Ministarstva poduzetništva i obrta www.minpo.hr, tijela nadležnog za intervencije iz područja poslovne konkurentnosti u okviru novog Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
 

Da li je moguće dobiti bespovratna sredstva iz EU fondova za rekonstrukciju stare građevine u hotel?

Polovinom ove godine predviđeno je raspisivanje poziva na dostavu projektnih prijedloga Podrška razvoju hotela s dodatnim sadržajem, namijenjen mikro, malim i srednje velikim poduzetnicima. Pozivom će biti dodijeljene potpore u iznosu od 308 milijuna kuna.

Uskoro će biti objavljena javna rasprava na nacrt Uputa za prijavitelje gdje ćete moći vidjeti sve detalje vezane za prihvatljive prijavitelje, troškove i aktivnosti. Također, po objavi predmetnog poziva i pripadajuće natječajne dokumentacije bit ćete u mogućnosti postavljati konkretna pitanja vezana uz poziv, a do tada vas pozivamo da pratite najave i objave na www.strukturnifondovi.hr i mrežnim stranicama Ministarstva poduzetništva i obrta www.minpo.hr, tijela nadležnog za intervencije iz područja poslovne konkurentnosti u okviru novog Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

 
Zanima me mogu li dobiti kakvu financijsku pomoć ili bespovratnu potporu za otvaranje OPG-a i pokretanje proizvodnje poljoprivrednih proizvoda?

Mogućnosti ulaganja na području poljoprivrede definirano je dokumentom Ministarstva poljoprivrede, Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje od 2014.-2020.. Dokument kao i popis planiranih natječaja možete pronaći ovdje.

Kroz navedeni program, između ostalog, predviđena je potpora mladim poljoprivrednicima, osobama između 18 i 40 godina, koje u trenutku podnošenja prijave prvi put pokreću poljoprivredno gospodarstvo kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva.

Planirana prihvatljiva ulaganja su: troškovi ulaganja sukladno poslovnom planu koja moraju opravdati održivi rast i razvoj gospodarstva. To su ulaganja u sve proizvodne djelatnosti poljoprivrede u skladu sa Zakonom o poljoprivredi (kupnja stoke, materijalna imovina i strojevi, kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta, poboljšanje postojećih poljoprivrednih objekata itd.). Daljnje detalje možete dobiti od Ministarstva poljoprivrede, Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju, na e-mail: eafrd@mps.hr.


Kako se uz pomoć EU fondova može doći do određenih strojeva za proizvodnju?

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je 9. travnja 2015. Poziv na dostavu projektnih prijava iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. namijenjena mikro, malim i srednjim poduzetnicima. Iz Europskog fonda za regionalni razvoj poduzetnicima će biti dodijeljeno 357.200.000 kuna na natječaju „Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP“.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava do 31. prosinca 2020. godine, odnosno do iskorištenja sredstava. Prijave na natječaje kreću od 11. svibnja 2015. godine. Za projekte koji se odnose na nabavu strojeva i opreme bespovratna sredstva koja se mogu dodijeliti za pojedini projekt ne mogu biti niža od 500.000 kuna niti viša od 5.000.000 kuna.

Sve informacije i natječajnu dokumentaciju o ova dva Poziva možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr i mrežnim stranicama Ministarstva poduzetništva i obrta www.minpo.hr.
 

S obzirom da imam u planu pokrenut vlastiti posao sa sigurnim tržištem, zanima me kako mogu do novca iz EU fondova?

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je 9. travnja 2015. prva dva Poziva na dostavu projektnih prijava iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. namijenjena mikro, malim i srednjim poduzetnicima. Iz Europskog fonda za regionalni razvoj poduzetnicima će u sklopu dva Poziva biti dodijeljeno ukupno 1,13 milijardi kuna bespovratnih sredstava: 760.000.000 kuna za natječaj „Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu“ odnosno 357.200.000 kuna na natječaju „Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP“. Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenih Poziva na dostavu projektnih prijava do 31. prosinca 2020. godine, odnosno do iskorištenja sredstava. Prijave na natječaje kreću od 11. svibnja 2015. godine.

Ukoliko se projekt odnosi na izgradnju proizvodnih kapaciteta i ulaganje u opremu, najniži iznos bespovratnih sredstava koji mu se može dodijeliti je 1.500.000 kuna i ne može prijeći 15.000.000 kuna. Za projekte koji se odnose na ulaganja u proizvodnu tehnologiju bespovratna sredstva koja se mogu dodijeliti za pojedini projekt ne mogu biti niža od 500.000 kuna niti viša od 5.000.000 kuna.

Sve informacije i natječajnu dokumentaciju o ova dva Poziva možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr i mrežnim stranicama Ministarstva poduzetništva i obrta www.minpo.hr

Potpora ne može biti dodijeljena poduzetnicima koji nisu registrirani za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje godinu dana prije dana predaje projektne prijave. Dakle, ukoliko još uvijek niste registrirali poduzeće ili obrt, možete se obratiti u HAMAG-BICRO za mikro-kredite za poduzetnike početnike i za osnivanje novog poduzeća ili obrta. Kreditni program je namijenjen mikro gospodarskim subjektima, postojećima koji posluju do 24 mjeseca i onima u nastajanju, te se pozivaju poduzetnici zainteresirani za odobravanje kredita po povoljnijim uvjetima da svoje zahtjeve podnesu na adresu HAMAG-BICRO-a. Najniži iznos kredita je 10.000 kuna, a najviši 120.000 kuna. Kamatna stopa iznosi 0,99%. Više informacija na http://www.hamagbicro.hr/mikro-kreditiranje/.

Nakon godinu dana poslovanja, možete se prijaviti na gore navedeni natječaj.
 

Može li povući novac iz EU fondova za osnivanje firme?

Za većinu planiranih EU natječaja za poduzetnike i obrtnike potpora neće moći biti dodijeljena poduzetnicima koji nisu registrirani za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje godinu dana prije dana predaje projektne prijave, osim poticajnih mjera namijenjenih npr. za inovativna start-up poduzeća koja se očekuje polovicom ove godine.

Dakle, ukoliko još uvijek niste registrirali poduzeće ili obrt, možete se obratiti u HAMAG-BICRO za mikro-kredite za poduzetnike početnike i za osnivanje novog poduzeća ili obrta. Kreditni program je namijenjen mikro gospodarskim subjektima, postojećima koji posluju do 24 mjeseca i onima u nastajanju, te se pozivaju poduzetnici zainteresirani za odobravanje kredita po povoljnijim uvjetima da svoje zahtjeve podnesu na adresu HAMAG-BICRO-a. Najniži iznos kredita je 10.000 kuna, a najviši 120.000 kuna. Kamatna stopa iznosi 0,99%. Više informacija na http://www.hamagbicro.hr/mikro-kreditiranje/.

Nakon godinu dana poslovanja, možete se prijaviti na EU natječaje za poduzetnike i obrtnike budući da će većina njih biti trajno otvorena do 2020. godine odnosno do potrošnje raspoloživih sredstava.
 

Poduzetnik sam kojeg zanima da li moguće i kako dobiti sredstva iz EU fondova za razvoj vlastitog software-a za potrebe svakodnevnog poslovanja?

Ministarstvo poduzetništva i obrta je zbog velikog broja pristiglih projekata 10. travnja 2015. obustavilo zaprimanje projektnih prijava po Pozivu na dostavu projektnih prijava “Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa” iz Operativnog programa „Regionalna konkurentnost 2007 - 2013“. Radi se o poticajnim mjerama kojima se potiče razvoj, rast i konkurentnost mikro, malih i srednjih poduzetnika putem informatizacije poslovnih procesa.

Sljedeći takav natječaj planira se raspisati polovicom godine. Uskoro će biti objavljena javna rasprava na nacrt Uputa za prijavitelje gdje ćete moći vidjeti sve detalje vezane za prihvatljive prijavitelje, troškove i aktivnosti. Također, po objavi predmetnog poziva i pripadajuće natječajne dokumentacije bit ćete u mogućnosti postavljati konkretna pitanja vezana uz poziv, a do tada vas pozivamo da pratite najave i objave na www.strukturnifondovi.hr i mrežnim stranicama Ministarstva poduzetništva i obrta www.minpo.hr, tijela nadležnog za intervencije iz područja poslovne konkurentnosti u okviru novog Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.


Investirao bih u turističku djelatnost u Dalmaciji. Možete mi reći da li bi se mogli povući neki od fondova za gradnju autokampa, odnosno gradnju nautičke marine?

Kroz novi Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj poduzetnicima je na raspolaganju 7,5 milijarde kuna. Preduvjet korištenja tih sredstava je raspisivanje poziva za dodjelu bespovratnih sredstava, u kojem će biti definirani svi operativni detalji dodjele sredstava (tko su potencijalni prijavitelji, prihvatljive aktivnosti, iznos minimalne i maksimalne potpore i slično) i postupak apliciranja za dobivanje sredstava.

U IV. kvartalu ove godine predviđeno je raspisivanje poziva na dostavu projektnih prijedloga za turističke projekte vezano za kampove i marine.

Također, po objavi predmetnog poziva i pripadajuće natječajne dokumentacije bit ćete u mogućnosti postavljati konkretna pitanja vezana uz poziv, a do tada vas pozivamo da pratite najave i objave na www.strukturnifondovi.hr i mrežnim stranicama Ministarstva poduzetništva i obrta www.minpo.hr , tijela nadležnog za intervencije iz područja poslovne konkurentnosti u okviru novog Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
 

Je li moguće kao fizička osoba povući sredstva iz EU fondova za kupovinu nekretnine u svrhu iznajmljivanja i bavljenja turističkim djelatnostima?

Polovinom ove godine predviđeno je raspisivanje poziva na dostavu projektnih prijedloga Podrška razvoju hotela s dodatnim sadržajem, namijenjen mikro, malim i srednje velikim poduzetnicima. Nećete se moći javiti kao fizička osoba odnosno morate imati registrirano poduzeće ili obrt. Također, niti iz jednog natječaja za poduzetnike neće biti prihvatljiva kupovina ili zakup nekretnina (zgrada i zemljišta) već će pri podnošenju prijave biti potrebno priložiti vlasnički list ili dokaz o pravu građenja/dugotrajnom najmu te građevinsku dozvolu.

Više informacija možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr i mrežnim stranicama Ministarstva poduzetništva i obrta www.minpo.hr.
 

Imam sve potrebne papire za izgradnju aparthotela, mogu li aplicirati za EU sredstva?

Kroz novi Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj poduzetnicima je na raspolaganju 7,5 milijarde kuna. Preduvjet korištenja tih sredstava je raspisivanje poziva za dodjelu bespovratnih sredstava, u kojem će biti definirani svi operativni detalji dodjele sredstava (tko su potencijalni prijavitelji, prihvatljive aktivnosti, iznos minimalne i maksimalne potpore i slično) i postupak apliciranja za dobivanje sredstava. U tu svrhu planirano je raspisivanje niza javnih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava malim i srednjim poduzetnicima.

Najavu poziva s indikativnim datumima njihove objave možete naći na internetskim stranicama www.strukturnifondovi.hr u dokumentu pod nazivom Indikativni godišnji plan Poziva na dostavu projektnih prijedloga sufinanciranih iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Polovinom ove godine predviđeno je raspisivanje poziva na dostavu projektnih prijedloga Podrška razvoju hotela s dodatnim sadržajem, namijenjen mikro, malim i srednje velikim poduzetnicima. Pozivom će biti dodijeljene potpore u iznosu od 308 milijuna kuna.

Uskoro će biti objavljena javna rasprava na nacrt Uputa za prijavitelje gdje ćete moći vidjeti sve detalje vezane za prihvatljive prijavitelje, troškove i aktivnosti. Također, po objavi predmetnog poziva i pripadajuće natječajne dokumentacije bit ćete u mogućnosti postavljati konkretna pitanja vezana uz poziv, a do tada vas pozivamo da pratite najave i objave na www.strukturnifondovi.hr i mrežnim stranicama Ministarstva poduzetništva i obrta www.minpo.hr , tijela nadležnog za intervencije iz područja poslovne konkurentnosti u okviru novog Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
 

Posjedujemo poslovni prostor koji želimo preurediti u turističke svrhe. Možemo li za svoj projekt dobiti ikakva sredstva iz EU fondova?

Polovinom ove godine predviđeno je raspisivanje poziva na dostavu projektnih prijedloga Podrška razvoju hotela s dodatnim sadržajem, namijenjen mikro, malim i srednje velikim poduzetnicima. Uređenje hostela nije predviđeno kao prihvatljiva projektna aktivnost. Više informacija možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr i mrežnim stranicama Ministarstva poduzetništva i obrta www.minpo.hr.
 

Mogu li se dobiti poticaji za uređenje kuće za odmor u turističke svrhe u ruralnom dijelu RH ?

Ulaganja u izgradnju/rekonstrukciju/opremanje turističkih objekata, isto je moguće u sklopu mjere 6 - „Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja“, podmjerama 6.2 - Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ i 6.4. – Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima.

Svi kriteriji provedbe propisani su u pripadajućim Pravilnicima, koji su objavljeni ili će biti objavljeni u Narodnim novinama, a možete ih pronaći i na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede www.mps.hr/ipard/.
 

Mogu li se dobiti poticaji za uređenje kuće za odmor u turističke svrhe u ruralnom dijelu RH ?

Ulaganja u izgradnju/rekonstrukciju/opremanje turističkih objekata, isto je moguće u sklopu mjere 6 - „Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja“, podmjerama 6.2 - Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ i 6.4. – Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima.

Svi kriteriji provedbe propisani su u pripadajućim Pravilnicima, koji su objavljeni ili će biti objavljeni u Narodnim novinama, a možete ih pronaći i na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede www.mps.hr/ipard/.
 

Suprug i ja bi po prvi puta pokretali poljoprivrednu proizvodnju, odnosno sadnju bobičastog voća i izgradnju prostora za čuvanje i skladištenje. Zanima me da li EU fondovi financiraju početak rada?

Ni jedna mjera u sklopu Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.- 2020. ne potiče apsolutne početnike u poljoprivrednoj proizvodnji. Ulazni parametri (veličina gospodarstva) ovisna je od mjere do mjere. Najmanju postojeću proizvodnju trebate imati ukoliko se prijavljujete na podmjeru 6.3 - „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ u sklopu mjere 6 „Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja“.

Veličina poljoprivrednog gospodarstva iskazana kroz standardni output (SO) u ovoj podmjeri iznosi 2.000 EUR-a, što bi podrazumijevalo da u Upisniku poljoprivrednika već imate registriranu poljoprivrednu proizvodnju od npr. 0,55 ha bobičastog voća, 2 mliječne krave ili sl. Tada bi ste bili prihvatljivi kao korisnik, te bi ste na osnovu izrađenog poslovnog plana ostvarili potporu u iznosu od 15.000 EUR-a. S tim iznosom bi bilo moguće realizirati podizanje preostalog dijela nasada, čime bi ste podigli SO, vjerojatno i do razine kojom bi ste postali prihvatljiv korisnik mjere 4 - Ulaganja u fizičku imovinu, podmjere 4.1 - „Potpora za ulaganja u PG“, u sklopu koje je prihvatljivo i ulaganje u izgradnju hladnjače, skladišta, pakirnice i sl. Sredstva bi mogli koristiti i za daljnje širenje nasada.
 

Planiram otvoriti OPG te podići nasad lješnjaka veličine 3 hektra. Ima 29 godina i apsolutni sam početnik u poljoprivredi. Zanima me imam li pravo na kakve poticaje iz EU fondova?

Ulaganja u podizanje nasada lješnjaka prihvatljiva su za sufinanciranje u sklopu različitih mjera/podmjera Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., a za koju se mjeru odlučiti ovisi o brojnim faktorima.

Treba napomenuti kako ni u sklopu jedne mjere nije prihvatljivo ulaganje za potpune početnike, već je potrebno i na početku ulaganja imati određenu razinu poljoprivredne proizvodnje. Ona je najmanja kod podmjere 6.3 – „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ u sklopu mjere 6 „Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja“, u sklopu koje se može ostvariti potpora u iznosu od 15.000 EUR-a, a postupnim povećanjem razine proizvodnje, odnosno ekonomske veličine gospodarstva, postajete prihvatljiv korisnik ostalih mjera/podmjera. U konačnici, dostizanjem razine proizvodnje od 8.000 EUR-a na više, postajete potencijalni korisnik najizdašnije mjere, mjere 4, Podmjere 4.1 „Potpora za ulaganja u Poljoprivredna gospodarstva“ gdje se može ostvariti potpora u iznosu do 3 milijuna EUR-a za sve vidove primarne poljoprivredne proizvodnje (npr. podizanje nasada, kupovina strojeva i opreme, izgradnja objekata i sl.).
 

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja