hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Objava rezultata natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava iz područja prometa (OPKK 2014.-2020.)

Objava rezultata natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava iz područja prometa (OPKK 2014.-2020.)

Objava rezultata prvog poziva iz OPKK 2014.-2020.


Naziv korisnika: Grad Osijek

Naziv projekta: Studija razvoja gradskog prometa na području Grada Osijeka

Referentni broj projekta: KK.07.4.2.01.0001

Iznos javnih sredstava (bespovratna sredstva) dodijeljenih projektu: 1.494.798,75 HRK

Stopa sufinanciranja (intenzitet potpore): 79,50 %

Kratki opis projekta: Ciljevi izrade Studije razvoja gradskog prometa na području Grada Osijeka su sljedeći: sagledati stanje postojećeg sustava gradskog prijevoza (GP) u Osijeku i identificirati glavne probleme / pitanja i pozitivne strane, uzimajući u obzir već raspoložive podatke i informacije, s ciljem definiranja potencijalnih projekata koji će se nominirati za financiranje od strane EU prije završetka "Master plana razvoja prometa za grad Osijek i Osječko-baranjskoj županiji" (Master plan); pripremiti potrebnu dokumentaciju, kao što su Analiza troškova i koristi te pomoć oko projektne prijave za predložene projektne ideje kako bi bili spremni za prijavu na fondova EU-u okviru programskog razdoblja od 2014-2020.; razviti buduću strategiju razvoja za gradskog prijevoza (GP) grada Osijeka kako bi se postigla viša razina održivosti (financijska, tehnička i zaštita okoliša) u sustavu GP Osijeka, kao i održivost javnog prijevoza kao komunalne djelatnosti. Posebna pozornost će se staviti na unaprjeđenje upravljanja i održavanja sustava GP u perspektivi učinkovitosti za kupce i efikasnosti.
 

Objava rezultata drugog poziva iz OPKK 2014.-2020.


Naziv korisnika: Virovitičko-podravska županija

Naziv projekta: Izrada prometnog masterplana funkcionalne regije Istočna Hrvatska

Referentni broj projekta: KK.07.4.2.02.0001

Iznos javnih sredstava (bespovratna sredstva) dodijeljenih projektu: 5.817.825,00 HRK

Stopa sufinanciranja (intenzitet potpore): 85 %

Kratki opis projekta: Projektom će se izraditi masterplan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Istočna Hrvatska s pripadajućom strateškom procjenom utjecaja na okoliš i njegova integracija sa izrađenim masterplanovima ostalih područja koja čine funkcionalnu regiju. U projekt će direktno biti uključeno pet županija, od kojih će Virovitičko-podravska županija biti nositelj dok će prestale 4 županije sudjelovati kao ravnopravni partner u provedbi projekta. Izrada masterplan započet će od analize postojećeg stanja u prometnom sustavu županija a dokument će rezultirati identifikacijom potreba a zatim ciljeva i mjera za njihovo postizanje.
 

Naziv korisnika: Primorsko-goranska županija

Naziv projekta: Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran

Referentni broj projekta: KK.07.4.2.02.0002

Iznos javnih sredstava (bespovratna sredstva) dodijeljenih projektu: 7.990.555,60 HRK

Stopa sufinanciranja (intenzitet potpore): 84,8%

Kratki opis projekta: Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran bit će zajednički strateški dokument Primorsko-goranske županije, Istarske i Ličko-senjske županije kojim će se integrirati dugoročna razvojna promišljanja prometnog sustava predmetnih županija. Cilj glavnog plana je postizanje učinkovitog i održivog prometnog sustava sukladno potrebama gospodarstva stanovnika na području funkcionalne regije Sjeverni Jadran utvrđivanjem postojećih i budućih potreba funkcionalne regije, razvoj zdravstveno-rehabilitacijskih ustanova, razvoj trgovačkih centara, razvoj sportsko-rekreacijskih sadržaja te razvoj kulturnih i zabavnih sadržaja.  
 

Naziv korisnika: Grad Zadar

Naziv projekta: Izrada prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija

Referentni broj projekta: KK.07.4.2.02.0003

Iznos javnih sredstava (bespovratna sredstva) dodijeljenih projektu: 3.408.500,00 HRK

Stopa sufinanciranja (intenzitet potpore): 85%

Kratki opis projekta: Svrha izrade prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija je omogućavanje učinkovitog i održivog prometnog razvoja regije u skladu sa europskim i nacionalnim strategijama i planovima. Projektom će se analizirati stanje pružanja javne prijevozničke usluge i definirati ciljeve i mjere koje teže povećavanju iste te će se na taj način planirati poboljšanje pružanja javne usluge.   
 

Naziv korisnika: Splitsko-dalmatinska županija

Naziv projekta: Masterplan prometnog razvitka funkconalne regije Srednja Dalmacija i strateška procjena utjecaja masterplana /programa na okoliš

Referentni broj projekta: KK.07.4.2.02.0004

Iznos javnih sredstava (bespovratna sredstva) dodijeljenih projektu: 7.900.984,60 HRK

Stopa sufinanciranja (intenzitet potpore): 85%

Kratki opis projekta: Izradom masterplana stvorit će se preduvjeti za unaprjeđenje i poticanje suradnje između raznih vidova prijevoza, omogućavanje korištenja njihovih sustavnih vrijednosti u jedinstvenom prometnom sustavu intermodalnog prijevoza te samim time učinkovitijem, kvalitetnije, pouzdanije doprinošenje svekolikom povećanju obujma prometa, zapošljavanju, zaštiti okoliša, smanjenju troškova i sveukupnom razvoju gospodarstva. Izrada masterplana obuhvaća sljedeće aktivnosti: analiza postojećeg stanja prometnog sustava; izrada prometnog modela funkcionalne regije te definiranje i testiranje predloženog seta mjera, defincija ciljeva prometnog plana i ključnih pokazatelja uspješnosti za navedene ciljeve.
 

Objava rezultata faziranog projekta OPKK 2014.-2020.


Naziv korisnika:  Zračna luka Dubrovnik d.o.o.

Naziv projekta: Razvoj Zračne luke Dubrovnik

Referentni broj projekta: KK.07.4.3.01.0001

Iznos javnih sredstava (bespovratna sredstva) dodijeljenih projektu: 858.563.978,83 HRK

Stopa sufinanciranja (intenzitet potpore): 73,6540360 %

Kratki opis projekta: Projekt Razvoj Zračne luke Dubrovnik je fazirani projekt čija je prva faza financirana iz Operativnog programa Promet. Projektom se želi postići sljedeće: smanjenje nezaposlenosti i povećanje ulaganja u regiju, poboljšanje povezanosti s ostatkom Hrvatske i EU i podizanje kvalitete života u regiji, poboljšanje usluga prijevoza, sloboda kretanja ljudi i roba.
 

Objava rezultata izravne dodjele za strateški projekt OPKK 2014.-2020.


Naziv korisnika: Javna ustanova Lučka uprava Osijek

Naziv projekta: Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek

Referentni broj projekta: KK.07.3.1.01.0001

Iznos javnih sredstava (bespovratna sredstva) dodijeljenih projektu: 117.567.474,53 HRK

Stopa sufinanciranja (intenzitet potpore): 90,0375383 %

Kratki opis projekta: Izgradnjom terminala za rasute terete luka Osijek će postati prva hrvatska luka unutarnjih voda bazenskog tipa i prva koja će imati usvojene europske standarde poslovanja te tako postati snažna logistička podrška ekonomiji istočne Europe. Ciljevi projekta su sljedeći: podizanje razine zaštite okoliša pri prekrcaju tereta, povećanju sigurnosti brodova u luci, povećanje dostupnosti lučke infrastrukture kroz visokokvalitetne prometne veze s novom lukom, razvoj efikasnog intermodlanog transporta tereta i smanjenje operativnih troškova uslijed korištenja nove opreme i tehnologije.
 
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja