hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.


Europska komisija odobrila je Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. 12. prosinca 2014. godine među prvih 50 od tada zaprimljenih 205 prijedloga operativnih programa čime je otvoren put za korištenje 6,881 milijardi eura iz Europski fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda.

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. izrađen je u suradnji tijela državne uprave, predstavnika jedinica lokalne i regionalne samouprave, socijalnih partnera i civilnog društva. Tijekom izrade ovog dokumenta održano je i nekoliko savjetovanja s javnošću o prioritetnim područjima ulaganja obuhvaćenih ovim programom. Cjelokupni proces koordiniralo je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.


Cilj operativnog programa

Programom se provodi kohezijska politika EU-a i doprinosi cilju Ulaganje za rast i radna mjesta kroz poticanje ulaganja u infrastrukturne investicije (u područjima prometa, energetike, zaštite okoliša, ICT-a) i pružanje potpore razvoju poduzetništva i istraživačkih djelatnosti.


Prioriteti operativnog programa i alokacija

U okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Republici Hrvatskoj je na raspolaganju 6,881 milijarda eura od čega 4,321 milijarda eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i 2,559 milijardi eura iz Kohezijskog fonda (KF).Kada se tome pridoda obvezno sufinanciranje provedbe operativnog programa iz proračuna Republike Hrvatske, njegova ukupna vrijednost raste na 8,081 milijardi eura.
Raspodjela po području financiranja

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Raspodjela sredstava EU-a po prioritetnim osima

Prioritetna os Alokacija ESIF (EUR)
Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija 664.792.165
Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije 307.952.676
Poslovna konkurentnost 970.000.000
Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije 531.810.805
Klimatske promjene i upravljanje rizicima 245.396.147
Zaštita okoliša i održivost resursa 1.987.360.608
Povezanost i mobilnost  1.310.205.755
Socijalno uključivanje i zdravlje 356.500.000
Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje 270.914.791
Tehnička pomoć  236.112.612
Ukupno 6.881.045.559
- navedeni iznosi predstavljaju 85% ukupnog iznosa za pojedinu os
- preostalih 15% do punog iznosa za os izdvaja se iz proračuna RH

 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije korisnik je projekta: „Tehnička pomoć za MRRFEU“ koji se sufinancira bespovratnim sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, u okviru Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Ovim projektom podržavaju se mjere zapošljavanja i zadržavanja djelatnika te educiranja i osposobljavanja djelatnika za upravljanje EU fondovima, pruža se podrška učinkovitoj provedbi, praćenju i evaluaciji programa financiranih iz ESI fondova te podrška informiranju javnosti i podizanju kapaciteta (potencijalnih) korisnika za pripremu projekata i njihovu provedbu.

Ukupna vrijednost projekta je 267.496.647,06 kuna od čega sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 227.372.150,00 kuna. Provedba projekta traje od 01. siječnja 2015. do 31. prosinca 2020. godine.

 

Upravljačka struktura operativnog programa

Tijela za provedbu operativnog programa

Upravljačko tijelo Upravlja i odgovara za cjelokupnu provedbu OP-a.
Posredničko tijelo razine 1 Planira sredstva, provodi mjere informiranja i vidljivosti, priprema natječajnu dokumentaciju za odabir projekata, inicira strateške projekte, sudjeluje u izboru projekata koji će se financirati, sudjeluje u procesima plaćanja korisnicima i povrata sredstava kod nepravilnosti, itd.
Posredničko tijelo razine 2 Sudjeluje u pripremi natječajne dokumentacije i izboru projekata, zaključuje ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s korisnikom, “dnevno” surađuje s korisnikom i savjetuje ga, provjerava izvršenje ugovornih obveza korisnika i nadzire napredak projekta, ispituje sumnje na nepravilnosti, odlučuje o prihvatljivosti troškova tijekom provedbe i inicira financijske korekcije (prva razina kontrole trošenja sredstava ESI fondova na razini projekta), itd.
 
Detaljne informacije o ulogama pojednih tijela kao i njihove nazive možete vidjeti u Uredbi o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta.Dokumenti

OPERATIVNI PROGRAM
Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ – tehnička izmjena , rujan 2017. godine.

Zaključak Vlade Republike Hrvatske
Operativni program Konkurentnost i kohezija na engleskom jeziku
Operativni program Konkurentnost i kohezija na hrvatskom jeziku
Sažeti prikaz prioriteta i specifičnih ciljeva Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Brošura "Mogućnosti financiranja iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."


INSTITUCIONALNI OKVIR
Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020.
Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta
Uredba o dopuni Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta


Mjere namijenjene osiguravanju praćenja provedbe članka 9. Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom u vezi s ESI fondovima u okviru pripreme i provedbe programa


PRAVILNIK O PRIHVATLJIVOSTI IZDATAKA
Pravilnik o prihvatljivosti izdataka za projekte Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u financijskom razdoblju 2014.-2020.


Za više informacija

Poveznice:
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Europska unija
fondovi@mrrfeu.hr

Publikacije:
Uvod u kohezijsku politiku EU u razdoblju 2014.-2020.
Digitalna agenda za Europu
Istraživanje i inovacije
Poduzetništvo
Regionalna politika
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Indikativni godišnji plan objave natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja