hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Europska komisija odobrila je Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. 18. prosinca 2014. godine među prvih 68 od ukupno zaprimljenih 187 prijedloga operativnih programa čime je otvoren put za korištenje novca iz Europskog socijalnog fonda.
 
Europski socijalni fond jedan je od temeljnih strukturnih instrumenta Europske unije kojim se državama članicama pruža potpora za ulaganje u ljudski kapital i jačanje konkurentnosti europskog gospodarstva. Aktivnosti financirane iz sredstava Europskog socijalnog fonda pomažu ljudima da unaprijede svoje vještine i lakše se integriraju na tržište rada, usmjerene su na borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti te na poboljšanje učinkovitosti javne uprave.
 

Cilj operativnog programa

Osnovni cilj Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali je pridonijeti rastu zapošljavanja i jačanju socijalne kohezije u Hrvatskoj. Njegova je ukupna vrijednost 1,85 milijardi eura, od čega se 1,58 milijardi financira iz proračuna Europske unije, uključujući 66 milijuna eura iz Inicijative za zapošljavanje mladih.

 

Operativnim su programom razrađena ulaganja u četiri temeljna područja:

  • Više od trećine sredstava namijenjeno je mjerama za potporu pristupu održivom i kvalitetnom zapošljavanju nezaposlenih osoba. Naglasak je osobito stavljen na učinkovite mjere aktivne politike tržišta rada za mlade, dugotrajno nezaposlene, žene i starije radnike, kao i na preventivne mjere za smanjenje rizika od gubitka radnih mjesta u izmijenjenim gospodarskim prilikama.

  • Oko 28 posto proračuna OP-a investirat će se u osiguravanje adekvatnog usklađenja znanja i vještina s potrebama tržišta rada i u tom će se smislu poticati tercijarno obrazovanje, strukovno obrazovanje i cjeloživotno učenje te poboljšanje pristupa kvalitetnom obrazovanju.

  • Aktivnosti vezane uz područje socijalnog uključivanja predviđaju promicanje socijalne i ekonomske jednakosti, suzbijanje diskriminacije, prijelaz s institucionalne skrbi na skrb u zajednici, poboljšanje dostupnosti i održivosti socijalnih i zdravstvenih usluga, kao i poticanje društvenog poduzetništva.

  • Potpora javnoj upravi obuhvaćena je kroz aktivnosti poboljšanja kapaciteta i usluga javne uprave, uključujući bolje upravljanje javnim financijama, razvoj e-uprave i borbu protiv korupcije. Predviđa se i promicanje javnog dijaloga, partnerstva i jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i socijalnih partnera. U pravosuđu se osobit naglasak stavlja na poboljšanje učinkovitosti i neovisnosti.

 

Prioriteti operativnog programa i alokacija  

OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Raspodjela sredstava EU-a po prioritetnim osima

Prioritetna os

Alokacija ESIF (EUR)

Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage

532.933.273

Socijalno uključivanje

328.000.000

Obrazovanje i cjeloživotno učenje

450.000.000

Pametna administracija

191.276.944

Tehnička pomoć

80.000.000

Ukupno

1.582.210.217

 

- navedeni iznosi predstavljaju 85% ukupnog iznosa za pojedinu os
- preostalih 15% do punog iznosa za os izdvaja se iz proračuna RH

Upravljačka struktura operativnog programa

Tijela za provedbu operativnog programa

Upravljačko tijelo

Upravlja i odgovara za cjelokupnu provedbu OP-a.

Posredničko tijelo razine 1

Planira sredstva, provodi mjere informiranja i vidljivosti, priprema natječajnu dokumentaciju za odabir projekata, inicira strateške projekte, sudjeluje u izboru projekata koji će se financirati, sudjeluje u procesima plaćanja korisnicima i povrata sredstava kod nepravilnosti, itd.

Posredničko tijelo razine 2

Sudjeluje u pripremi natječajne dokumentacije i izboru projekata, zaključuje ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s korisnikom, “dnevno” surađuje s korisnikom i savjetuje ga, provjerava izvršenje ugovornih obveza korisnika i nadzire napredak projekta, ispituje sumnje na nepravilnosti, odlučuje o prihvatljivosti troškova tijekom provedbe i inicira financijske korekcije (prva razina kontrole trošenja sredstava ESI fondova na razini projekta), itd.

 
Detaljne informacije o ulogama pojednih tijela kao i njihove nazive možete vidjeti u Uredbi o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta.


Dokumenti

OPERATIVNI PROGRAM
Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali na engleskom jeziku
Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali na hrvatskom jeziku*
Sažeti prikaz prioriteta i specifičnih ciljeva Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

(*Prijevod na hrvatski jezik je neslužben te je u slučaju prijepora važeća verzija Operativnog programa na engleskom jeziku)
 
INSTITUCIONALNI OKVIR
Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020.
Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta
Uredba o dopuni Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta
 
PRAVILNIK O PRIHVATLJIVOSTI IZDATAKA
Neslužbeni pročišćeni tekst Pravilnik o izmjenama Pravilnika o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskog socijalnog fonda NN 49/14, 14/16 i 74/16

Izmjena Pravilnika o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskog socijalnog fonda NN 74/16
Pravilnik o prihvatljivosti izdataka za projekte Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 2014.-2020.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskog socijalnog fondaKRITERIJI ODABIRA
Kriteriji odabira u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Za više informacija

Poveznice:
www.esf.hr
Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Europska unija
Europski socijalni fond

Publikacije:
Uvod u kohezijsku politiku EU u razdoblju 2014.-2020.
Europski socijalni fond na dijelu
Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje
Obrazovanje, osposobljavanje, mladi i sport

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Indikativni godišnji plan objave natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja