hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

OP za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020.

Sveobuhvatan cilj Zajedničke ribarstvene politike (ZRP) je osigurati da aktivnosti ribarstva i akvakulture doprinose dugoročnim, održivim uvjetima koji se odnose na okoliš i koji su potrebni za gospodarski i socijalni razvoj. Zajednička ribarstvena politika trebala bi  doprinijeti povećanoj produktivnosti, primjerenom životnom standardu u sektoru ribarstva, i stabilnim tržištima, te bi trebala osigurati dostupnost resursa te dostupnost ponude za potrošače po razumnim cijenama.
 

Republika Hrvatska kao punopravna članica Europske unije ostvaruje pravo na korištenje potpore iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR), financijskog instrumenta Europske unije za pomoć u ostvarivanju ciljeva iz Zajedničke ribarstvene politike (ZRP) za programsko razdoblje 2014.-2020.
 

Ciljevi operativnog programa i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR)

 
CILJ 1. Promicanje konkurentnog, okolišno i gospodarski održivog i društveno odgovornog ribarstva i akvakulture
CILJ 2. Poticanje provedbe Zajedničke ribarstvene politike (ZRP)
CILJ 3. Promicanje uravnoteženog i uključivog teritorijalnog razvoja ribarstvenih područja i akvakulturnih područja u akvakulturi
CILJ 4. Poticanje razvoja i provedbe Integrirane pomorske politike (IPP) Unije
 
 

Prioriteti operativnog programa i raspodjela sredstava

PRIORITET 1 Poticanje okolišnog održivog, resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju utemeljenog ribarstva 86.827.381
PRIORITET 2 Poticanje okolišno održive, resursno učinkovite, inovativne, konkurentne i na znanju utemeljene akvakulture 55.261.186
PRIORITET 3 Poticanje provedbe ZRP-a 34.824.000
PRIORITET 4 Povećanje zaposlenosti i teritorijalne kohezije 18.954.045
PRIORITET 5 Poticanje stavljanja na tržište i prerade 40.617.938
PRIORITET 6 Poticanje provedbe integrirane pomorske politike 1.000.000
TEHNIČKA POMOĆ 15.158.588
UKUPNO 252.643.138
 

Upravljačka struktura operativnog programa

Tijela za provedbu operativnog programa
Upravljačko tijelo Upravlja i odgovara za cjelokupnu provedbu operativnog programa
Posredničko tijelo Upravljačko tijelo prenosi dio svojih funkcija Posredničkom tijelu - Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, koja u ime Upravljačkog tijela obavlja niz funkcija propisanih Uredbom Vlade RH* (npr. objavljuje natječaje za pojedine mjere, vrši administrativnu obradu zahtjeva za potporu, vrši sva plaćanja korisnicima, objavljuje upute za korisnike itd.)
Tijelo za ovjeravanje Samostalna služba za akreditaciju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i potvrđivanje provedbe programa potpore u ribarstvu tijelo je koje podnosi Europskoj komisiji potrebnu dokumentaciju kako bi se potvrdili izdaci koji se sufinanciraju iz EFPR.
Tijelo za reviziju Obavlja revizije sustava upravljanja i kontrole tijela uključenih u provedbu operativnog programa te revizije operacija, kao i ostale funkcije propisane Uredbom Vlade RH*

Informacije o ulogama pojednih tijela u sustavu upravljanja i kontrole ovim operativnim programom možete vidjeti u Uredbi o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo (NN 129/14).
 

Dokumenti

Operativni program za pomorstvo i ribarstvo RH za programsko razdoblje 2014. - 2020.
Strateška procjena utjecaja na okoliš
 

Za više informacija

Poveznice:
Operativni program za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020./Ministarstvo poljoprivrede/Uprava ribarstva
Ministarstvo poljoprivrede
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Publikacije:
Ribarstvo i pomorstvo
Činjenice i brojke o zajedničkoj ribarstvenoj politici
 
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Indikativni godišnji plan objave natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja