hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Program ESPON 2020. – Prijedlog programa suradnje 2014-2020 (od 04.03. do 02.04.2014.)

Program ESPON 2020. – Prijedlog programa suradnje 2014-2020 (od 04.03. do 02.04.2014.)
 

Europska mreža za praćenje prostornog razvoja (European Spatial Planning Observation Network; u daljnjem tekstu: ESPON), provodi javnu raspravu o Programu ESPON 2020. – Prijedlogu programa suradnje 2014-2020. U programu ESPON sudjeluju države članice EU, četiri partnerske države (Island, Lihtenštajn, Norveška i Švicarska) te akademske institucije na europskoj razini (Association of European Schools of Planning - AESOP, European Regional Science Association - ERSA, Association of European Geographical Societies - EUGEO, European Council of Town Planners - ECTP, Regional Studies Association - RSA, European Council of Landscape Architecture Schools - ECLAS, International Geographical Union-IGU).

Radna tijela programa ESPON su, u suradnji sa državama članicama EU i državama partnerima, pripremila ESPON 2020. – Prijedlog programa suradnje 2014-2020.

Svrha ove javne rasprave je prikupiti mišljenja svih zainteresiranih pravnih i fizičkih osoba (tijela javne uprave, znanstvenih zajednica, sudionika u sustavu prostornog planiranja, privatnog sektora, gospodarskih i socijalnih partnera, civilnog društva i drugih) o Prijedlogu programa, a relevantna mišljenja će biti ugrađena u Prijedlog programa suradnje prije podnošenja Europskoj komisiji na konačno usvajanje.

Javna rasprava je otvorena u razdoblju od 04. ožujka  do 02. travnja 2014.

Pozivamo Vas da se uključite u javnu raspravu popunjavanjem on-line Upitnika. Upitnik je moguće preuzeti i u pdf formatu, a sadrži 13 pitanja te će za njegovo popunjavanje biti potrebno oko 15 minuta.

 


O programu ESPON

OPĆENITO
U cilju promicanja gospodarskog prosperiteta i socijalne kohezije na cijelom području, Europska unija provodi kohezijsku politiku čija su pravila i prioritetne teme uređene odgovarajućim zakonodavnim paketom. Kohezijska politika Europske unije u razdoblju 2014-2020 nastoji doprinijeti europskoj Strategiji EUROPA 2020 za pametan, održiv i uključiv rast. Jedan od ciljeva EU u novom programskom razdoblju 2014-2020 je teritorijalna kohezija koja se ostvaruje primjenom integriranog pristupa koji polazi od lokacije. Niz upravljačkih tijela u suradnji sa zajedničkim tajništvima, zemljama članicama i partnerskim državama priprema prijedloge operativnih programa za razdoblje 2014-2020.

ESPON je Europska mreža za praćenje prostornog planiranja. Zadaća programa ESPON je ojačati učinkovitost europske kohezijske politike kao i ostalih sektorskih politika i programa pomoću Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondovi). Osnovne strateške odrednice ovog programa su: pridonijeti jačanju korištenja prostornih podataka u razvoju politika i programa vezanih uz kohezijsku politiku EU (ekonomska, socijalna i teritorijalna kohezija) kako na razini EU tako i u državama članicama i regijama EU, implementirati primijenjena istraživanja i analize koji će dati nove pokazatelje i olakšati prijenos znanja u političkim procesima stvaranjem prostornih podataka pojedine države koji bi dali potporu razvoju politika na svim razinama, pratiti glavne europske teritorijalne trendove, mogućnosti i izazove, te osigurati analitičke alate kako bi se prostornim podacima i iskustvom sa razine EU aktivno pridonijelo relevantnim procesima politika i političkih rasprava, kao i stvaranju teritorijalne strategije, osigurati učinkovitu, pravodobnu i brzu komunikaciju, postići maksimalni doseg i primjenu svih potencijalnih dionika, te omogućiti kontinuiranu koordinaciju i suradnju sa širokim spektrom ciljanih institucija na svim razinama i ESI programima.

ESPON promiče i potiče europski razvoj i suradnju teritorijalne dimenzije politike kroz osiguranje podataka, prijenos i stjecanje znanja i to svih razina uprave kao i ostalih provoditelja politika. Kroz prethodne programe ESPON 2006 i ESPON 2013 značajno je unaprijedio europsko znanje i bazu dokaza vezanih uz teritorijalni razvoj, teritorijalne strukture, trendove, perspektive i utjecaje politika.

PRORAČUN
ESPON se financira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) koji u ukupnom financiranju sudjeluje sa 41,3 milijuna € te iz doprinosa država članica i partnerskih država čime ukupni proračun programa prelazi 51,0 milijuna €.

TEME
Svih jedanaest tematskih ciljeva ESI fondova posjeduje teritorijalnu komponentu ili utjecaj te su stoga svi relevantni za podršku iz programa ESPON (Uredba (EU) br.1303/2013). ESPON će se stoga usredotočiti na podršku tematskom cilju 11 odnosno jačanju institucionalnih kapaciteta te učinkovitoj javnoj upravi. Specifični ciljevi programa ESPON podrazumijevaju: nastavak izrade prostornih podataka primjenom istraživanja i analiza, unapređenje prijenosa znanja i omogućavanje analitičke podrške korisnicima, poboljšanje prostornog promatranja i primjena alata za teritorijalnu analizu, proširenje dosega i unosa prostornih podataka, izrada pregleda specifičnih programskih pokazatelja rezultata.

VRSTE AKTOVNOSTI
Program ESPON će financirati niz akcija vezanih uz istraživanja i analize o europskom teritorijalnom razvoju, izradu ciljanih analiza i tematski fokusiranih dokumenata o specifičnim tematskim područjima prema traženju dionika, teritorijalna promatranja i izvještavanje, razvoj alata za teritorijalne analize, izradu publikacija kako bi informacije postale dostupne krajnjim korisnicima

CILJANE SKUPINE
Doprinos ESPON-a Strategiji Europa 2020 i potpora gospodarskoj, socijalnoj i teritorijalnoj koheziji, leži u sposobnosti da prepoznaje stvarne potrebe i surađuje sa ključnim ciljnim skupinama u kreiranju i provedbi politika. Podaci o prostoru će podržati integrirane pristupe temeljene na mjestu i omogućiti šire europsko vrednovanje pojedinih regija, gradova i većih teritorija, što može pomoći u definiranju i istraživanju novih mogućnosti za razvoj i rast.

Prostorni podaci kojima se bavi ESPON namijenjeni su prvenstveno kreatorima politika s teritorijalnom dimenzijom na svim razinama te tijelima koja provode programe financirane pomoću ESI fondova u izradi izvješća. Sekundarne ciljane skupine ESPON programa su organizacije koje promiču različite regionalne i urbane interese na EU razini, stručnjaci i sudionici u sustavu upravljanja iz više razina, javni službenici i planeri regionalne i lokalne razine i šireg područja, akademska zajednica, istraživači i studenti kao budući donositelji odluka, privatni sektor i šira europska javnost.

Zaključno, sveobuhvatni i pravovremeni prostorni podaci kvalitetna su podloga za učinkovitije i brže donošenje odluka kako na svim razinama uprave tako i u različitim gospodarskim sektorima.

 

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja