hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Program URBACT III – Prijedlog programa suradnje (od 15.04. do 27.05.2014.)

Program URBACT III – Prijedlog programa suradnje (od 15.04. do 27.05.2014.)
Radna tijela programa URBACT III su, u suradnji sa državama članicama EU i državama partnerima, pripremila URBACT III – Prijedlog operativnog programa.

Svrha ove javne rasprave je prikupiti mišljenja svih gradova i zainteresiranih pravnih i fizičkih osoba o Prijedlogu operativnog programa, a relevantna mišljenja će biti ugrađena u Prijedlog operativnog programa prije podnošenja Europskoj komisiji na konačno usvajanje.
Javna rasprava je otvorena u razdoblju od 15. travnja do 27. svibnja 2014.
Pozivamo Vas da se uključite u javnu raspravu popunjavanjem on-line obrasca  za davanje komentara, primjedbi i prijedloga.
 
O programu URBACT III
 
OPĆENITO

URBACT III je program europske teritorijalne suradnje kojem je cilj promicanje integriranog održivog razvoja gradova i poboljšanje učinkovite provedbe kohezijske politike EU na lokalnoj i regionalnoj razini kroz razmjenu dobrih praksi i iskustava gradova o novim modelima upravljanja, prostornom planiranju, mjerama održivog razvoja, promociji socijalne uključenosti i jačanju urbano-ruralnih veza, pri čemu je važno napomenuti da URBACT III, ne osigurava sredstava za infrastrukturne investicije (izgradnja gradskih prometnica i sl.). Program podržava 'soft' mjere edukacije građana i djelatnika javne uprave, razmjenu iskustava i dobre prakse, podizanje svijesti, izgradnju kapaciteta za upravljanje gradovima i sl.

Program je namijenjen svim europskim gradovima koji žele potaknuti izradu strategija održivog urbanog razvoja i akcijskih planova, a glavne ciljne skupine i korisnici su jedinice lokalne samouprave (gradovi), njihova administracija, udruge građana te sektorski stručnjaci koji sudjeluju u izradi lokalnih politika. U programu sudjeluju države članice EU i dvije države partneri (Norveška i Švicarska).

PRORAČUN

Program se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) (Uredba EU br. 1299/2013) i nacionalnih doprinosa 28 država članica i 2 države partnera. Ukupni proračun programa URBACT III iznosi 96,3 milijuna € od čega je 74,3 milijuna € planirano za sufinanciranje iz ERDF-a te 22,0 milijuna € koji čine nacionalni doprinosi. Postotak sufinanciranja od država članica je 5,7%, ERDF 77%. Nacionalni doprinos se određuje prema broju stanovnika u odnosu na ukupan broj stanovnika EU 28 iz 2012. godine.

Doprinos koji Republika Hrvatska iz državnog proračuna treba uplatiti u proračun programa URBACT iznosi 4.784,90€/godišnje, odnosno ukupno za razdoblje 2014-2020 iznosi 33.494 €. Ostatak nacionalnog doprinosa dolazi od lokalnih partnera (gradova) koji sudjeluju u Programu. U svakom projektu u kojemu sudjeluje pojedini grad, grad sufinancira vlastitim sredstvima. Gradovi koji pripadaju slabije razvijenijim i tranzicijskim regijama ostvaruju 85% sufinanciranja iz ERDF-a, dok gradovi iz razvijenih regija mogu ostvariti 70% sufinanciranja iz ERDF-a.

TEME

Sve aktivnosti programa provode se pod tematskim ciljem 11. „Jačanje institucionalnih kapaciteta javnih tijela i zainteresiranih strana i učinkovite javne uprave“ Uredbe EU. 1303/2013 čl. 9 , a prioritetne osi programa URBACT III su:

Prioritetna Os 1: Poticanje integriranog održivog urbanog razvoja
  • Specifični cilj 1: Povećati sposobnost gradova u upravljanju/provođenju održivih urbanih politika i prakse na integrirani i participativan način
  • Specifični cilj 2: Poboljšati planiranje održivih urbanih politika u gradovima
  • Specifični cilj 3: Poboljšati provođenje održivih urbanih strategija i aktivnosti u gradovima
  • Specifični cilj 4: Osigurati da stručnjaci i donositelji odluka na svim razinama imaju pristup znanjima/spoznajama te da dijele know-how o svim aspektima održivog urbanog razvoja u cilju poboljšanja politika urbanog razvoja
Prioritetna Os 2: Tehnička pomoć
  • Specifični cilj 5: Povećati učinkovitost i produktivnost upravljanja i provedbe programa URBACT III.

VRSTE AKTIVNOSTI

Rad URBACT III će biti organiziran kroz tri vrste mreža:
  • „Mreže za planiranje aktivnosti“ kao glavne korisnike imaju gradove koji žele provoditi integrirane strategije i aktivnosti uz primjenu različitih tipova financiranja (uključivo i gradove iz članaka 7. i 9. Uredbe EU br. 1301/2013. Osnovni rezultati su lokalni akcijski planovi ili tematski rezultati. U ovoj bi mreži sudjelovalo 8-12 partnera (do 3 partnera mogu biti ostali dionici koji nisu gradovi), a projekti bi trajali 6-24 mjeseci.
  • „Mreže za provedbu“ kao glavne korisnike imaju gradove koji žele razvijati strategije održivog urbanog razvoja (inicijalna samoprocjena postojećih strategija/planova, transnacionalni seminari za razmjenu, uspostavljanje i vođenje lokalnih partnerstva, stalno praćenje procesa implementacije). Osnovni rezultat su samoprocjena postojećih strateških i planskih dokumenata u gradovima, tematski rezultati, poboljšanje strategije za provedbu. U ovoj bi mreži sudjelovalo 8-12 partnera (do 3 partnera mogu biti ostali dionici koji nisu gradovi), a projekti bi trajali 6-24 mjeseci.
  • „Mreže za prijenos“ kao glavne korisnike imaju gradove koji provode integrirane strategije i aktivnosti uz primjenu različitih tipova financiranja (uključivo i gradove iz članaka 7. i 9. EU Uredbe br. 1301/2013. Aktivnosti bi bile izrada osnovnih studija, seminari, uspostavljanje i vođenje lokalnih partnerstava. Osnovni rezultat su prijenos dobre prakse i redefiniranje dobre prakse. U ovoj bi mreži sudjelovalo 5-8 partnera (obzirom da će u njoj sudjelovati gradovi koji su uspjeli provesti svoje strategije i koji će svoje znanje prenositi drugim gradovima, a kako se ne bi postavljalo veliko opterećenje na ove gradove, broj partnera je smanjen), a projekti bi trajali 6-24 mjeseca.
CILJANE SKUPINE

URBACT III će aktivno surađivati sa svim gradovima, a prilika će se dati onima koji se financiraju sredstvima ERDF sukladno čl. 7 Uredbe EU 1303, bilo kroz Integrirana teritorijalna ulaganja ,posebni Operativni program ili posebnu prioritetnu os. Nastojat će tim gradovima osigurati potrebna znanja kao rezultat URBACT-ovih aktivnosti. Tražit će način kako utemeljiti pristup nazvan „Lokalni razvoj pod vodstvom zajednice“  u gradovima kroz razmjenu iskustava između gradova koji primjenjuju ovaj pristup te će omogućiti izgradnju kapaciteta u tim gradovima u cilju boljeg razumijevanja i upravljanja ovim pristupom.
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja