hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Publikacije

U nastavku možete pregledati i/ili preuzeti publikacije o EU fondovima u izdanju Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Europske komisije i drugih relevantnih izdavača.
 

Primjeri uspješno završenih projekata sufinanciranih iz Operativnog programa „Regionalna konkurentnost 2007. – 2013.“

E-brošura "Korak po korak"

Brošura je namijenjena korisnicima bespovratnih sredstava u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ te opisuje osnovne korake u provedbi projekta tijekom kojih korisnici i SAFU usko surađuju i daje pregled obveza i odgovornosti obiju strana.

Priručnik za korisnike bespovratnih sredstava

Vodič za korisnike o definiciji malih i srednjih poduzeća

E-brošura „Mogućnosti financiranja iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

FORMAT JEDNOSTAVAN ZA ČITANJE

Upravljačko tijelo Operativnoga programa „Konkurentnost i kohezija“ izdalo je elektroničku brošuru u formatu jednostavnom za čitanje.

Brošura je, prilagodbom pisanog sadržaja, prvenstveno namijenjena osobama s disleksijom, a u njenoj izradi sudjelovala je Udruga za samozastupanje na čijoj se stručnoj pomoći Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU najljepše zahvaljuje.
Upravljačko tijelo time započinje s izdavanjem materijala koji će vrstom i sadržajem biti prilagođeni različitim ciljnim skupinama, a u skladu s Komunikacijskom strategijom Operativnoga programa „Konkurentnost i kohezija“.

Hrvatske vode i Europska unije

 50 projekata Sheme dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu
- prva prioritetna os-

Brošura sadrži kratki pregled projekata iz sva četiri dosadašnja poziva provedena u okviru prve prioritetne osi Razvoj i unaprjeđenje regionalne infrastrukture i jačanje atraktivnosti regija Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007. – 2013., financiranog sredstvima Europske unije.
 

Mogućnosti financiranja iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020.

Popis mjera s osnovnim informacijama

Najuspješniji lokalni EU projekti u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2012.-2014.

Upute za korisnike sredstava
Inforiranje, komunikacija i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020.

Najuspješniji lokalni EU projekti u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2010.-2012.

Ususret EU fondovima

Ususret fondovima kohezijske politike u Republici Hrvatskoj

Europski fondovi za hrvatske projekte

Ovaj Priručnik daje cjelovit pregled financijske suradnje i programa koje u Republici Hrvatskoj podupire Europska Unija. Omogućiti će vam bolje razumijevanje načina na koji se europski fondovi planiraju i raspodjeljuju, kako se fondovima upravlja te kako oni mogu poduprijeti vašu ideju, projekt, zajednicu ili organizaciju.

Smjernice za upravljanje projektnim ciklusom

Smjernice imaju za cilj podržati dobre prakse upravljanja i učinkovito odlučivanje u cijelom ciklusu upravljanja projektima - od programiranja, preko identifikacije, formulacije, provedbe i evaluacije. Smjernicama se promovira dosljednost i jasnoća pristupa, dok se istovremeno dopušta fleksibilnost djelovanja potrebna za dinamičan i raznolik program pomoći trećim zemljama.

Pojmovnik fondova Europske unije

Drugo, prošireno izdanje Pojmovnika fondova Europske unije sustavnim i jednostavnim pristupom predstavlja pojmove vezane uz fondove Europske unije. Prvo izdanje Pojmovnika nastalo je 2006. godine, ali su se u međuvremenu pojedini termini mijenjali i nadopunjavali pa se javila potreba obnove i proširenja Pojmovnika. Pojmovnik obuhvaća cijeli niz termina koji se odnose na institucije, procedure korištenja europskih fondova te termine koji se koriste prilikom izrade projektne dokumentacije.

Pojmovnik predstavlja sredstvo koje pomaže svima onima koji već rade na europskim projektima, ali je istovremeno i vrijedan izvor za razumijevanje specifične terminologije svima onima koji se susreću s fondovima Europske unije u svakodnevnom životu.

Programi unije

Publikacija Programi Unije predstavlja integrirani niz aktivnosti koje usvaja Europska unija u svrhu promicanja suradnje između država članica u različitim područjima povezanim sa zajedničkim politikama EU. Temeljem posebne stavke u Općem proračunu EU u pravilu su namijenjeni državama članicama Europske unije, ali su neki od njih otvoreni i državama koje se nalaze u procesu približavanja Uniji. Smatraju se jednim od važnijih instrumenata pretpristupne strategije.

Vlada Republike Hrvatske potpisala je 22. studenog 2004. godine s Europskom komisijom Okvirni sporazum između Republike Hrvatske i Europske unije o općim načelima sudjelovanja Republike Hrvatske u Programima Unije koji čini temelj za sudjelovanje Republike Hrvatske u Programima Unije, čime se Hrvatskoj otvorila mogućnost sudjelovanja u 25 programa.

Instrument pretpristupne pomoći - IPA

Instrument pretpristupne pomoći (eng. Instrument for Pre-Accession Assistance - IPA) pretpris­tupni je program za razdoblje od 2007. do 2013. godine koji zamjenjuje dotadašnje programe CARDS, Phare, ISPA i SAPARD. Osnovni su ciljevi programa IPA potpora državama kandidatkinjama i državama potencijalnim kan­didatkinjama u usklađivanju zakonodavstva s pravnom stečevinom EU te provedbi usklađenih pro­pisa, kao i u pripremama za korištenje fondova koji će Hrvatskoj biti na raspolaganju kao državi članici Unije (strukturni i poljoprivredni fondovi, Kohezijski fond).

Ovaj vodič daje pregled odgovornih institucija, zadanih prioriteta i financijsku alokaciju za svaku od pet komponenti programa IPA.

Priručnik za komponentu I programa IPA

Ovaj priručnik objašnjava postupak pripreme godišnjih programa financiranja u okviru I komponente programa IPA - “Pomoć u tranziciji i izgradnji institucija - Transition Assistance and Institution Building - TAIB“.


U Glavnom tekstu Priručnika korisniku se pružaju opće informacije o projektnom ciklusu koji se koristi u projektima financiranim iz fondova Europske Unije te detaljne upute koje se odnose na pripremne aktivnosti u programu IPA-TAIB. U Dodacima se mogu pronaći standardni obrasci za proces programiranja, dokumenti koji se koriste u procjeni projekta te upute koja se odnose na pripremu projekta.

Priručnik za komunikaciju i vidljivost za vanjske aktivnosti EU

Cilj Priručnika za komunikaciju i vidljivost za vanjske aktivnosti EU je osigurati da projekti koje djelomično ili u cijelosti financira Europska Unija uključuju informativne i komunikacijske aktivnosti osmišljene za podizanje svijesti specifične ili opće javnosti o razlozima za određeni projekt, te o potpori EU projektu u državi ili regiji u kojoj se izvodi, kao i o rezultatima i učinku ove podrške. Dodatno, ovaj Priručnik uključuje Dodatak u kojem se navode odgovornosti institucija korisnica čiji se projekti u cijelosti ili djelomično financiraju sredstvima Europske unije.

Priručnik definira zahtjeve i smjernice u svezi pisanog materijala, tiskovnih konferencija, prezentacija, pozivnica, znakovlja, spomen ploča i svih ostalih komunikacijskih alata korištenih u svrhu isticanja sudjelovanja EU.

Katalog Zajednice poslovnih savjetnika pri HGK

Napomena: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Eurospke unije ni na koji način nije odgovorno za konačne rezultate rada navedenih institucija.

 

Vodič za definiciju malog i srednjeg poduzetništva u natječajima za dodjelu sredstava iz fondova EU

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja