hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Regionalna razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije d.o.o.

Edukacije i radionice za 2015. godinu

 

PROVEDBA POTPROGRAMA „JAČANJE LJUDSKIH POTENCIJALA NA LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) RAZINI ZA UČINKOVITU PRIPREMU I KORIŠTENJE FONDOVA EUROPSKE UNIJE“ ZA 2015. GODINU  U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI
 

Državne potpore i Europski strukturni i investicijski fondovi

Cilj edukacije je upoznavanje polaznika o načinima i oblicima pomoći kroz državne potpore. Na radionici će se govoriti o vrstama državnih potpora, državnim potporama u Republici Hrvatsko, o mogućnostima korištenja Europskih strukturnih i investicijskih fondovima, pravilima kompatibilnosti, posljedicama državnih potpora, potporama u EU, a bit će predstavljeni primjeri prijave potpora i aspekti kompatibilnosti. 
Radionica će biti:
 
17. rujna (četvrtak) 2015. godine,
od 9 do 16 sati
Ul.Petra Preradovića 4/1 u Bjelovaru.
 

Strateško planiranje kao osnovica za pripremu projekata
Cilj edukacije je upoznati polaznike s načinima i oblicima strateškog planiranja kao osnovice za pripremu projekata. Strateško planiranje je pristup koji obuhvaća metode i alate za izradu razvojnih dokumenata kao što su strategije, programi i projekti koji se koriste u upravljanju javnom upravom, a koje se izrađuju za određeni gospodarski sektor ili područje javne politike.
Prijaviti se mogu predstavnici javnog i civilnog sektora.
 
Održava se:
21. rujna (ponedjeljak) 2015. godine,
od 9 do 16 sati
Ul. Petra Preradovića 4/1 u Bjelovaru;
22. rujna (utorak) 2015. godine,
od 9 do 16 sati,
Trg kralja Tomislava 13 u Daruvaru;
23. rujna (srijeda) 2015. godine,
od 9 do 16 sati,
Trg bana Jelačića 1 u Grubišnom Polju;
24. rujna (četvrtak) 2015. godine,
od 9 do 16 sati,
V. Nazora 22 u Garešnici;
25. rujna (petak) 2015. godine,
od 9 do 16 sati,
Trg čazmanskog kaptola 13 u Čazmi.
  
 
Vještine upravljanja projektom - Project Management
Cilj edukacije je upoznavanje polaznika sa pripremom projekata u kontekstu EU fondova s posebnim naglaskom na upravljanje projektnim ciklusom, vremensko planiranje, upravljanje ljudskim resursima, upravljanje nepravilnostima, upravljanje rizicima. Radionica će obuhvaćati i izradu logičke matrice i strukturiranje projektnog prijedloga.
Prijaviti se mogu predstavnici javnog i civilnog sektora.
 
28. rujna (ponedjeljak) 2015. godine,
od 9 do 16 sati,
Trg kralja Tomislava 13 u Daruvaru;
30. rujna (utorak) 2015. godine,
od 9 do 16 sati,
Trg čazmanskog kaptola 13 u Čazmi;
19. listopada (ponedjeljak) 2015. godine,
od 9 do 16 sati
Ul. Petra Preradovića 4/1 u Bjelovaru;
26. listopada (ponedjeljak) 2015. godine,
od 9 do 16 sati,
V. Nazora 22 u Garešnici;
28. listopada (srijeda) 2015. godine,
od 9 do 16 sati,
Trg bana Jelačića 1 u Grubišnom Polju.
 
 
Financijsko upravljanje i kontrola provedbe projekata financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova
(računovodstvo projekta, financijsko planiranje, praćenje i izvještavanje)
 
Cilj edukacije je upoznavanje polaznika sa razvojem sustava financijskog upravljanja i kontrole i aktivnostima koje je potrebno provesti kako bi se projekt razvijao. Također, biti će riječi i o tome kako poboljšati financijsko upravljanje i odlučivanje radi ostvarenja ciljeva korisnika proračuna te obavljanja poslova na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način. Predviđen je i dio praktičnog rada i usvajanja praktičnih alata za financijsko planiranje i upravljanje projektima.
Prijaviti se mogu predstavnici javnog i civilnog sektora.
Radionice će biti održane:
29. rujna (utorak) 2015. godine,
od 9 do 16 sati,
Trg kralja Tomislava 13 u Daruvaru;
1. listopada (četvrtak) 2015. godine,
od 9 do 16 sati,
Trg čazmanskog kaptola 13 u Čazmi;
20. listopada (utorak) 2015. godine,
od 9 do 16 sati
Ul. Petra Preradovića 4/1 u Bjelovaru;
27. listopada (utorak) 2015. godine,
od 9 do 16 sati,
V. Nazora 22 u Garešnici;
29. listopada (četvrtak) 2015. godine,
od 9 do 16 sati,
Trg bana Jelačića 1 u Grubišnom Polju.
 
 
Izrada studija utjecaja na okoliš
Cilj edukacije je steći stručna znanja za izradu studije utjecaja na okoliš. Na radionici će se govoriti o važnosti utjecaja studije na okoliš, institucionalnom okviru, kriterijima na temelju kojih se odlučuje o potrebi izrade studije utjecaja na okoliš te varijantama zahvata. Govorit će se o tome što studija mora sadržavati, prijedlogu mjera zaštite okoliša prilikom provedbe projekta, ublažavanju posljedica i zaštiti okoliša.
Prijaviti se mogu predstavnici javnog i civilnog sektora.

Radionica će biti održana:
9. listopada (četvrtak) 2015. godine,
od 9 do 16 sati
Ul. Petra Preradovića 4/1 u Bjelovaru.
 
Izrada studija predizvedivosti/studija izvedivosti/analiza troškova i koristi
Namjera edukacije je sudionicima radionice približiti ulogu studije predizvedivosti i studije izvedovosti za financiranje iz EU fondova, kroz edukaciju o procesu izrade studije izvedivosti. Bit će pojašnjeni utjecaji investicijskih troškova, operativnih prihoda i operativnih troškova i faktora rizika ma opravdanost projekta i stupanj financiranja od strane EU fondova.
Prijaviti se mogu predstavnici javnog i civilnog sektora.

Radionica će bit održana:
od 12. do 14. listopada (ponedjeljak - srijeda) 2015. godine,
od 9 do 16 sati
Ul.Petra Preradovića 4/1 u Bjelovaru.
 
 
Javna nabava u kontekstu korištenja Europskih strukturnih i investicijskih fondova
Cilj edukacije je upoznati polaznike s načelima, metodama i primjenom javne nabave u Republici Hrvatskoj. Proći će se kroz  postupak javne nabave, s naglaskom na zakonsku proceduru u provedbi javne nabave, ali i na konkretne primjere iz poslovne prakse. Ovom interaktivnom radionicom polaznicima će se dati temeljna znanja, no bit će riječi i o specifičnim primjerima
Prijaviti se mogu predstavnici javnog i civilnog sektora.

Radionice će biti održane:
 
od 20. do 23. listopada (utorak - petak) 2015. godine,
od 9 do 16 sati,
Trg bana Jelačića 1 u Grubišnom Polju;
 
od 10. do 13. studenoga (utorak-petak) 2015. godine,
od 9 do 16 sati,
Trg čazmanskog kaptola 13 u Čazmi.
 
 
 
Natura 2000 i Europski strukturni i investicijski fondovi
Cilj edukacije je  steći znanja vezano uz planiranje i provedbu investicijskih projekata unutar ekološke mreže NATURA 2000. Radionica će dati objašnjenje zakonodavnog temelja i važnosti NATURE 2000, obaveze država članica, te regulatorni okvir i usklađenost sa strategijama.
Prijaviti se mogu predstavnici javnog i civilnog sektora.

Radionica će biti održana:
22. listopada (četvrtak) 2015. godine,
od 9 do 16 sati
 Ul.Petra Preradovića 4/1 u Bjelovaru.
 

Primjena modela ugovora FIDIC u Hrvatskoj
Cilj edukacije je educirati polaznike o primjenama modela ugovora FIDIC u Hrvatskoj. FIDIC je Međunarodno udruženje savjetodavnih inženjera koji su nizom pravila koja se odnose na građevinske projekte definirali  ugovorne odnose. Govorit će se zbog čega je on potreban, od čega se sastoji te o njegovim odredbama.
Prijaviti se mogu predstavnici javnog i civilnog sektora.

Radionica će se održati:
23. listopada (petak) 2015. godine,
od 9 do 16 sati
Ul.Petra Preradovića 4/1 u Bjelovaru
 

Mogućnosti financiranja kroz Europske strukturne i investicijske fondove i (operativne) programe za razdoblje 2014. – 2020.
Cilj edukacije na temelje upoznavanje s dostupnim mogućnostima financiranja za razdoblje 2014. – 2020., Europskim strukturnim i investicijskim fondovima i Programima zajednice.
Prijaviti se mogu predstavnici javnog i civilnog sektora.

Radionice će se održati:
1. studenoga (ponedjeljak) 2015. godine,
od 9 do 16 sati,
Trg kralja Tomislava 13 u Daruvaru;
3. studenoga  (utorak) 2015. godine,
od 9 do 16 sati,
V. Nazora 22 u Garešnici;
4.studenoga  (srijeda) 2015. godine,
od 9 do 16 sati,
Ul.Petra Preradovića 4/1 u Bjelovaru;
5. studenoga(četvrtak) 2015. godine,
od 9 do 16 sati,
Trg čazmanskog kaptola 13 u Čazmi;
6. listopada (petak) 2015. godine,
od 9 do 16 sati,
Trg bana Jelačića 1 u Grubišnom Polju.
 
 
Edukacije o EU fondovima za potrebe gospodarstva
Cilj edukacije je steći znanja vezano uz  mogućnosti financiranja iz EU fondova, pripreme i provedbe projekata za potrebe gospodarstva.
Radionica je namijenjena predstavnicima  upravnih tijela jedinica područne (regionalne) samouprave i razvojne agencije osnovane s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja.

Radionica će biti održana:
3. studenoga (utorak) 2015. godine,
od 9 do 16 sati
Ul.Petra Preradovića 4/1 u Bjelovaru.
 

Informiranje i komunikacija s javnosti u kontekstu korištenja Europskih strukturnih i investicijskih fondova
Jedna od temeljnih obveza Republike Hrvatske kao nove zemlje članice Europske unije i time korisnice sredstava iz Strukturnih instrumenata EU jest osigurati transparentnost sustava korištenja navedenih fondova kroz različite mjere informiranja i vidljivosti EU fondova, kao i uloge EU u predmetnoj pomoći. Cilj edukacije je pružiti osnovne informacije o uvjetima vidljivosti koje pred korisnike sredstava  postavlja Europska komisija te osposobiti djelatnike za samostalnu provedbu aktivnosti iz informiranja i promidžbe
Prijaviti se mogu predstavnici javnog i civilnog sektora.

Radionice će biti održane:
16. studeni  (ponedjeljak) 2015. godine,
od 9 do 16 sati,
Trg bana Jelačića 1 u Grubišnom Polju;
17. studeni  (utorak) 2015. godine,
od 9 do 16 sati,
Trg kralja Tomislava 13 u Daruvaru;
18. studenoga (srijeda) 2015. godine,
od 9 do 16 sati,
V. .Nazora 22 u Garešnici;
19. studenoga (četvrtak) 2015. godine,
od 9 do 16 sati.
Trg čazmanskog kaptola 13 u Čazmi.
 
20. studenoga (petak) 2015. godine,
od 9 do 16 sati,
Ul.Petra Preradovića 4/1 u Bjelovar.


Edukacije i radionice u organizaciji Regionalne razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije d.o.o. tijekom 2014. godine možete vidjeti ovdje.
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja