hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Regionalna razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije d.o.o. - Eukacije i radionice tijekom 2014. godine

Priprema projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije

Opis: edukacijskim aktivnostima osposobiti polaznike za pripremu projekata koji će biti prihvatljivi za financiranje iz fondova EU te ih upoznati s načinima i oblicima pomoći koje se pružaju kroz sustav državnih potpora.

Tko se može prijaviti?
Javni sektor, civilno društvo, poduzetnici
 

Javna nabava u kontekstu korištenja EU fondova

Opis: upoznavanje korisnika s javnom nabavom prema PRAG-u, vrstama ugovaranja prilikom javne nabave, odnosima hrvatskog zakonskog okvira i PRAG načelima javne nabave, procedurama provedbe javne nabave, obrascima navedenim u PRAG-u i najčešćim pogreškama u javnoj nabavi.

Tko se može prijaviti?
Javni sektor
 

Financijsko upravljanje i kontrola provedbe projekata financiranih iz EU fondova (računovodstvo projekta, financijsko planiranje, praćenje i izvještavanje)

Opis: upoznavanje polaznika s financijskim upravljanjem i kontrolom u provedbi EU projekata i aktivnostima koje je potrebno provesti kako bi se financijsko upravljanje provelo na etičan, efektivan i efikasan način te na kraju ostvarili ciljevi projekta.

Tko se može prijaviti?
Javni sektor, civilno društvo, poduzetnici,  potporne institucije
 

Vještine upravljanja projektom - Project Management

Opis: prolazak kroz interaktivne aktivnosti kako bi se polaznici osposobili za samostalnu pripremu projekata iz EU fondova (popunjavanje projektne dokumentacije - analiza dionika, analiza problema, analiza ciljeva, logička matrica; proračun projekta, …)

Tko se može prijaviti?
Javni sektor, civilno društvo, poduzetnici,  potporne institucije
 

Strateško planiranje kao osnovica za pripremu projekata

Opis: upoznavanje polaznika s načinima i oblicima strateškog planiranja kao osnovice za pripremu projekta. Strateško planiranje je pristup koji obuhvaća metode i alate za izradu razvojnih dokumenata kao što su strategije, programi i projekti koji se koriste u upravljanju javnom upravom, a koje se izrađuju za određeni gospodarski sektor ili područje javne politike.

Tko se može prijaviti?
Javni sektor, civilno društvo, poduzetnici,  potporne institucije
 

Edukacija o fondovima za potrebe gospodarstva (mogućnosti financiranja iz EU fondova, priprema i provedba projekata)

Opis: informiranje o budućim EU potporama za potrebe gospodarstva: financijskim instrumentima, potporama te programima EU.

Tko se može prijaviti?
Poduzetništvo, potporne institucije
 

Programi Europske unije

Opis: jačanje ljudskih kapaciteta za bolju pripremu i provedbu projekata financiranih iz EU fondova. Upoznavanje polaznika s Programima unije za vremensko razdoblje 2014. - 2020. te mogućnostima financiranja vlastitih projektnih ideja.

Tko se može prijaviti?
Javni sektor, civilno društvo, poduzetnici,  potporne institucije
 

Informiranje i komunikacija s javnosti u kontekstu korištenja EU fondova

Opis: jačanje ljudskih kapaciteta za bolju pripremu i provedbu projekata financiranih iz EU fondova. Upoznavanje polaznika s važnosti vidljivosti projekta kroz: Komunikacijske alate, Elemente vidljivosti EU i Komunikacijski plan.

Tko se može prijaviti?
Javni sektor, civilno društvo, poduzetnici,  potporne institucije
 

Državne potpore i EU fondovi

Opis: upoznavanje s ključnim načelima funkcioniranja državnih potpora i značaju državnih potpora.

Tko se može prijaviti?
Javni sektor, civilno društvo, poduzetnici,  potporne institucije
 

Izrada studija izvedivosti i analiza troškova i koristi

Opis: studija izvedivosti je jedan od ključnih dokumenata u pripremi infrastrukturnih projekata u kojemu se po propisanoj metodologiji analiziraju troškovi i koristi projekta te dokazuje njegova opravdanost za financiranje iz EU fondova. Poznavanje osnova metodologije, ključnih pitanja i potencijalnih problema pri izradi studije izvedivosti olakšava pripremu projekta, pridonosi kvalitetnijem osmišljavanju projekata, povećava šanse za sufinanciranje projektnih ideja i olakšava kasniju implementaciju projekta.

Tko se može prijaviti?
Potporne institucije
 

Natura 2000 i EU fondovi

Opis: upoznavanje s ekološkom mrežom Natura 2000; informirati se o EU regulativi Natura 2000; steći znanja o EU metodologiji izrade ocjena prihvatljivosti za Natura 2000 područja te steći znanja vezano za planiranje i provedbu investicijskih projekata unutar ekološke mreže Natura 2000.

Tko se može prijaviti?
Javni sektor, civilno društvo, poduzetnici,  potporne institucije
 
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja