hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Regionalna Razvojna Agencija Međimurje - REDEA d.o.o. - Edukacije i radionice tijekom 2014. godine

PRIPREMA PROJEKATA PRIHVATLJIVIH ZA FINANCIRANJE IZ FONDOVA EUROPSKE UNIJE
 

Kratki opis: Kroz petodnevnu edukaciju, teorijski će se obraditi proces pripreme projekata za financiranje iz fondova  Europske unije. Nakon teorijskog dijela (3 dana), održat će se individualizirane dvodnevne praktične vježbe odnosno projektne klinike.
Ista edukacija održat će se u dva navrata na dvije različite lokacije na području Međimurske županije.
Prijaviti se mogu: Jedinice lokalne i regionalne samouprave, regionalne agencije
 

FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA PROVEDBE PROJEKATA FINANCIRANIH IZ EU FONDOVA
 

Kratki opis: Edukacija kroz koju će se polaznici upoznati s razvojem sustava financijskog upravljanja i kontrole i aktivnosti koje je potrebno provesti kako bi se sustav dalje razvijao. Cilj je poboljšanje financijskog upravljanja i odlučivanja radi ostvarenja ciljeva korisnika proračuna te obavljanja poslova na pravilan, etičan, ekonomičan i djelotvoran način.
Prijaviti se mogu: Jedinice lokalne i regionalne samouprave, regionalne agencije
 

VJEŠTINE UPRAVLJANJA PROJEKTOM – PROJECT MANAGEMENT
 

Kratki opis: Kroz peterodnevnu edukaciju, polaznicima će se prezentirati alati uspješnog upravljanja projektima kako bi se postigli planirani rezultati i ciljevi projekta. U prva četiri dana edukacije polaznicima će se prezentirati teorijski dio upravljanja projektom. Nakon teorijskog dijela edukacije, jedan dan namijenjen je individualnim projektnim klinikama.
Prijaviti se mogu: Jedinice lokalne i regionalne samouprave, regionalne agencije
 

STRATEŠKO PLANIRANJE KAO OSNOVICA ZA PRIPREMU PROJEKATA
 

Kratki opis: Strategijsko planiranje predstavlja preduvjet učinkovitog korištenja sredstava iz fondova EU-a. Jedinice lokalne i regionalne samouprave predstavljaju ključne nositelje strategijskog planiranja i provođenje predviđenih mjera za postizanje postavljenih ciljeva. Ova će edukacija polaznike iz javnog sektora upoznati s procesom i metodama strategijskog planiranja i praćenja provedbe, ali i potrebama te načinima usklađivanja lokalnih dokumenata s nacionalnim i europskim politikama.
Prijaviti se mogu: Jedinice lokalne i regionalne samouprave, regionalne agencije
 

DRŽAVNE POTPORE I EU FONDOVI
 

Kratki opis: Kroz jednodnevnu edukaciju, polaznici će se upoznati s oblicima državnih pomoći te propisima i smjernicama EU o državnoj pomoći.
Prijaviti se mogu: Jedinice lokalne i regionalne samouprave i regionalne agencije
 

IZRADA STUDIJA PREDIZVEDIVOSTI/STUDIJA IZVEDIVOSTI/ANALIZA TROŠKOVA I KORISTI
 

Kratki opis: Edukacija je prvenstveno namijenjena regionalnim koordinatorima. Cilj edukacije je približiti polaznicima ulogu studije predizvedivosti i studije izvedivosti u razvoju projekta za financiranje iz EU fondova (utjecaj investicijskih troškova, operativnih prihoda i operativnih troškova, te faktora rizika na opravdanost projekta i stupanj financiranja iz EU fondova, kao i osnovne analize troškova i koristi projekta). Edukacija će biti organizirana u suradnji s Razvojnom agencijom Podravine i Prigorja PORA.
Prijaviti se mogu: regionalni koordinatori
 

EDUKACIJE O EU FONDOVIMA ZA POTREBE GOSPODARSTVA (MOGUĆNOSTI FINANCIRANJA IZ EU FONDOVA, PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA)
 

Kratki opis: Kroz četverodnevnu edukaciju polaznici će biti upoznati s mogućnostima financiranja poduzetničkih inicijativa s posebnim naglaskom na sektor poljoprivrede i SME-a. Osim dvodnevne edukacije koje će biti teorijski usmjerene, planirane su i dvodnevne individualne projektne klinike.
Prijaviti se mogu: jedinice lokalne i regionalne samouprave, regionalne agencije
 

PROGRAMI UNIJE
 

Kratki opis: Kroz jednodnevnu edukaciju, dat će se pregled svih dostupnih programa unije te će se predstaviti njihove specifičnosti u odnosu na ostale dostupne izvore financiranja u Republici Hrvatskoj.
Prijaviti se mogu: jedinice lokalne i regionalne samouprave, regionalne agencije
 
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja