hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Važni dokumenti

ESI FONDOVI 2014. - 2020.

EUROPA 2020. - Europska strategija za pametan, održiv i uključiv rast

Strategija Europa 2020 (.pdf)


SPORAZUM O PARTNERSTVU 2014. - 2020.

SPORAZUM O PARTNERSTVU između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020.
PRILOZI Sporazum o partnerstvu


OPERATIVNI PROGRAMI 2014. - 2020.

Operativni program Konkurentnost i kohezija na engleskom jeziku
Operativni program Konkurentnost i kohezija na hrvatskom jeziku
Sažeti prikaz prioriteta i specifičnih ciljeva Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Financijski instrumenti u OPKK 2014. - 2020.

  1. Sažetak nalaza i zaključaka ex-ante procjene za financijske instrumente u području poslovne konkurentnosti, zapošljavanja i socijalnog poduzetništva
  2. Ex-ante procjena za financijske instrumente u području poslovne konkurentnosti, zapošljavanja i socijalnog poduzetništva (na engleskom jeziku)
  3. Sažetak preliminarne analize mogućnosti korištenja sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj provođenjem financijskih instrumenata u investicijskim područjima energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, održivog urbanog i teritorijalnog razvoja te investicija privatnog sektora u istraživanje, razvoj i inovacije
  4. Preliminarna analiza mogućnosti korištenja sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj provođenjem financijskih instrumenata u investicijskim područjima energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, održivog urbanog i teritorijalnog razvoja te investicija privatnog sektora u istraživanje, razvoj i inovacije (na engleskom jeziku)


Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali na engleskom jeziku
Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali na hrvatskom jeziku*
Sažeti prikaz prioriteta i specifičnih ciljeva Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. - odobrena inačica na engleskom jeziku
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. - odobrena inačica na hrvatskom jeziku

Operativni program za pomorstvo i ribarstvo RH za programsko razdoblje 2014. - 2020. na hrvatskom jeziku

(*Prijevod na hrvatski jezik je neslužben te je u slučaju prijepora važeća verzija Operativnog programa na engleskom jeziku)


INSTITUCIONALNI OKVIR ZA PROVEDBU ESI FONDOVA U RH U FINANCIJSKOM RAZDOBLJU 2014. - 2020.

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020.
Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta
Uredba o izmjenama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta
Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta
Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj „Europska teritorijalna suradnja“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020.
Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj
Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo

UREDBA (EU) o ESI fondovima br. 1303/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013.
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 821/2014 оd 28. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1303/2013

Mjere namijenjene osiguravanju praćenja provedbe članka 9. Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom u vezi s ESI fondovima u okviru pripreme i provedbe programa

Upute za prijavitelje i korisnike Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ o provedbi horizontalnih  načela


PRAVILNICI O PRIHVATLJIVOSTI IZDATAKA
Programsko razdoblje 2014. - 2020.

Pravilnik o prihvatljivosti izdataka za projekte Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u financijskom razdoblju 2014.-2020.
Neslužbeni pročišćeni tekst Pravilnik o izmjenama Pravilnika o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskog socijalnog fonda NN 49/14, 14/16 i 74/16
Izmjena Pravilnika o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskog socijalnog fonda NN 74/16
Pravilnik o prihvatljivosti izdataka za projekte Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 2014.-2020.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskog socijalnog fonda

Opći uvjeti koji se primjenjuju na projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020.
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. - Pravila o financijskim korekcijama
Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi
Prilog 4 Prijavni obrazac dio A
 

Upute za korisnike – primjeri nepravilnosti u korištenju sredstava

Primjeri nepravilnosti


KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE


UPUTE ZA KORISNIKE SREDSTAVA - informiranje i vidljivost projekata financiranih iz ESI fondova 2014. - 2020.

EVALUACIJE / VREDNOVANJA

Evaluacijski plan Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020."
Plan vrednovanja Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."
 

STRATEŠKI DOKUMENTI

Strategija pametne specijalizacije Republike Hrvatske 2016.-2020.
 

EU FONDOVI  2007. - 2013.

NACIONALNI STRATEŠKI REFERENTNI OKVIR

Nacionalni strateški referentni okvir 2013. 
National Strategic Reference Framework 2013


OPERATIVNI PROGRAMI 2007. - 2013.

Operativni program "Promet" 2007.-2013.
Operativni program "Zaštita okoliša" 2007.-2013.
Operativni program "Regionalna konkurentnost" 2007.-2013.
Operativni program "Razvoj ljudskih potencijala" 2007.-2013.
Odluka o donošenju Operativnog programa za ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2007. – 2013.


INSTITUCIONALNI OKVIR 2007. - 2013.

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj
Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj


POPIS PROJEKATA 2007.-2013.

Informacije o potpisanim ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava (ažurirano 1.12.2016.)
 

PRAVILNIK O PRIHVATLJIVOSTI IZDATAKA

Programsko razdoblje 2007. - 2013.

Pravilnik o prihvatljivosti izdataka (NN 5/2014)*
*trenutno važeća verzija koja je podložna promjenama


UVJETI ZA PRIPREMU I PROVEDBU PROJEKATA:
Programsko razdoblje 2007. - 2013.

02 Uvjeti za pripremu i provedbu projekata
ZNP02_Aneks 01_Postupci javne nabave za pravne osobe koji nisu obveznici ZJN
ZNP02_Aneks 02_Upitnik o uključivanju horizontalnih prioriteta u projekt
ZNP02_Aneks 03_Plan nabave
ZNP02_Aneks 04_Prijavni obrazac
ZNP02_Aneks 05_Opći uvjeti
ZNP02_Aneks 06_Posebni uvjeti
ZNP02_Aneks 07_Zahtjev za plaćanje predujma
ZNP02_Aneks 08_Zahtjev za nadoknadom sredstava od PT2
ZNP02_Aneks 08_Zahtjev za nadoknadom sredstava
ZNP02_Aneks 09_Završno izvješće o provedbi
ZNP02_Aneks 10_Izvješće nakon provedbe projekta


KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA

Strukturni instrumenti Europske unije u Republici Hrvatskoj 2007.-2013. - Komunikacijska strategija (11.2015)


Upute za korisnike sredstava - informiranje i vidljivost projekata financiranih iz strukturnih i Kohezijskog fonda 2007. - 2013.

Upute za korisnike sredstava - informiranje i vidljivost
Guidelines for Fund Beneficiaries - Information and Visibility
Logotip OP Promet (grafički prikaz)
Logotip OP Razvoj ljudskih potencijala (grafički prikaz)
Logotip OP Regionalna konkurentnost (grafički prikaz)
Logotip OP Zaštita okoliša (grafički prikaz)
Logotip Strukturni i investicijski fondovi (grafički prikaz)


EVALUACIJE / VREDNOVANJA

Provedeno vrednovanje Operativnoga programa „Regionalna konkurentnost 2007.-2013.“ – Vrednovanje zalihe projekata (Završno izvješće)
Provedeno vrednovanje Operativnoga programa „Regionalna konkurentnost 2007.-2013.“ – Vrednovanje djelotvornosti i učinkovitosti shema dodjele bespovratnih sredstava (Završno izvješće)


Izvješća o korištenju pretpristupnih programa pomoći Europske unije

Izvješća o korištenju pretpristupnih programa pomoći Europske unije

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja