hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Zagorska razvojna agencija d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja - Edukacije i radionice tijekom 2014. godine

Javna nabava u kontekstu korištenja EU fondova (PRAG i nacionalno zakonodavstvo)  

Javna nabava u kontekstu korištenja EU fondova podrazumijeva posebne procedure provedbe (PRAG). Polaznici će se na predavanjima upoznati s glavnim razlikama između hrvatskog zakonodavstva i PRAG-a, natječajnim postupcima, dokumentacijom koju treba koristiti te će kroz praktični rad sami odabrati natječajni postupak, dokumentaciju i pripremiti javnu nabavu.

Tko se može prijaviti?

Zaposlenici javne uprave, lokalne i regionalne vlasti, javnih institucija (škole, vrtići, županijske institucije, zavodi) te sve udruge i nevladin sektor. Privatni sektor također se može prijaviti. Predavanja su otvorena i svim stanovnicima KZŽ.

 

Vještine upravljanja projektom - Project Management    

Project management - upravljanje projektima zahtjeva posebne vještine kako bi se projekt uspješno proveo kroz sve faze projektnog ciklusa. Na predavanju će polaznici biti upoznati sa svim fazama UPC-a, metodologijom i organizacijom projekata te načinima upravljanja rizicima.  

Tko se može prijaviti?

Zaposlenici javne uprave, lokalne i regionalne vlasti, javnih institucija (škole, vrtići, županijske institucije, zavodi) te sve udruge i nevladin sektor.

 

Izrada studija predizvedivosti / studija izvedivost / analiza troškova i koristi    

Edukacija je usmjerena na usvajanje znanja o načinu izrade kvalitetnih projekata te izrade studija izvodljivosti za projekte u području konkurentnosti, inovacija i poslovne infrastrukture. Ujedno, intenzivno će se doprinijeti vještinama upravljanja i osiguranja kvalitete studija izvodljivosti i analize troškova i koristi za regionalne razvojne projekte.  

Tko se može prijaviti? 

Zaposlenici regionalne samouprave te regionalni koordinatori.

 

Evaluacija programa i projekata financiranim fondovima EU    

Ovom edukacijom želi se regionalne koordinatore te regionalnu samoupravu osposobiti za samostalnu evaluaciju programa i projekata financiranih od strane EU. Edukacija se usmjerava na komponente evaluacije, dionike, relevantnost, konzistentnost te evaluaciju prema indikatorima.  

Tko se može prijaviti?

Zaposlenici regionalne samouprave te regionalni koordinatori.

 

Programi Europske unije - upoznavanje s programima EU i programima zajednice 

Programi Unije predstavljaju integrirani niz aktivnosti koje usvaja Europska unija u svrhu promicanja suradnje između država članica u različitim područjima povezanim sa zajedničkim politikama EU. Smatraju se jednim od važnijih instrumenata pretpristupne strategije, odnosno upoznavanja država kandidatkinja za članstvo u EU s metodama rada Europske unije te njihovu integraciju u sektorske politike Unijije. Države koje nisu članice Europske unije, i kao takve ne doprinose zajedničkom proračunu Unije, dužne su platiti članarinu za sudjelovanje u Programima Unije, a iznos članarine razlikuje se od programa do programa. O kvaliteti podnesenih projekata ovisi koliko će se uspješno povući uložena sredstva, te da li će ona biti manja, jednaka ili veća od uplaćene članarine. Kroz predavanja o programima Unije, polaznici će se upoznati s osnovnim pojmovima, definicijom te pravnom osnovom za provođenje Programa Unije. Kroz pregled aktualnih programa definirat će se vlastiti interesi za sudjelovanje u programima te će se identificirati načini sudjelovanja.   

Tko se može prijaviti?

Zaposlenici javne uprave, lokalne i regionalne vlasti, javnih institucija (škole, vrtići, županijske institucije, zavodi) te sve udruge i nevladin sektor. Privatni sektor takoer se može prijaviti. Predavanja su otvorena i svim stanovnicima KZŽ.

 

Mogućnosti i način financiranja iz programa FP7    

FP7 je financijski instrument kojim Europska unija financira istraživanje i razvoj u Europi i drugim dijelovima svijeta. Namjena ovog programa je ostvarivanje ambiciozno zamišljenih ciljeva Europske unije formuliranih u Lisabonskoj agendi, a posebice cilja postizanja Europske unije kao najkonkurentnijeg i najdinamičnijeg svjetskog gospodarstva temeljeno na znanju do 2010. godine. Strategija počiva na trima stupovima koji čine tzv. trokut znanja: istraživanje, inovacije i obrazovanje. Kao najveći Program Unije, FP7 ima složenu strukturu i zadani skup pravila sudjelovanja. Sudionici predavanja upoznat će se sa pravilima i uvjetima koji ovise o vrsti projekta i aktivnosti koje predlagatelji prijavljuju te su jasno definirani.

Tko se može prijaviti?

Zaposlenici javne uprave, lokalne i regionalne vlasti, javnih institucija (škole, vrtići, županijske institucije, zavodi) te sve udruge i nevladin sektor. Privatni sektor također se može prijaviti. Predavanja su otvorena i svim stanovnicima KZŽ.

 

Mogućnosti i načini financiranja iz programa Marco Polo II  

Ciljevi programa Marco Polo su smanjenje opterećenja cestovnog prometa, smanjenje negativnog učinka teretnog prijevoza na okoliš u zemljama Europske unije i jačanje intermodalnosti, čime se želi pridonijeti učinkovitu i održivu prometnom sustavu. U svrhu ostvarenja tog cilja program podupire aktivnosti u teretnom transportu, logistici i drugim relevantnim tržištima, uključujući tzv. "morske autoceste" i mjere izbjegavanja cestovnog preopterećenja. Cilje edukacije je polaznike upoznatni sa sustavom upravljanja programom Marco Polo, prihvaltjivim prijaviteljima, mogućim aktivnostima.   

Tko se može prijaviti?  

Privatni sektor (prvenstveno prijevoznici), javne institucije, djelatnici regionalne i lokalne samouprave, komore.

 

Mogućnosti i načini financiranja iz programa Kultura     

Programom Kultura financiraju se projekti kulturne suradnje u svim vrstama umjetničkog i kulturnog rada: scenskim umjetnostima, vizualnim umjetnostima, književnosti, kulturnoj baštini, povijesti kulture itd. Programom Kultura financiraju se projekti kulturnih ustanova i drugih sudionika kulturnog života, poput kulturnih centara, knjižnica, kazališta, glazbenih škola, glazbenih udruga, muzeja, galerija, udruga književnika, festivala, izdavača, odjela za kulturu u tijelima regionalne i lokalne uprave te pojedinaca koji djeluju u sektoru kulture. Polaznici predavanja upoznat će se sa procedurama programa Kultura, novim programskim razdobljem te primjerima dobre prakse.  

Tko se može prijaviti?

Zaposlenici javne uprave, lokalne i regionalne samouprave, djelatnici i institucije u kulturi.

 

Mogućnosti i načini financiranja iz programa Media   

Glavni ciljevi programa MEDIA su očuvanje i promoviranje europskih kulturnih raznolikosti i kinematografskog nasljeđa osiguravanjem javnog pristupa toj baštini i poticanje dijaloga između kultura, povećanje optjecaja europskih filmova te povećanje komercijalnosti europskog audiovizualnog sektora na globalnom tržištu. Za financijska sredstva što ih Europska komisija kroz ovaj program osigurava za potporu produkciji, promidžbi i distribuciji europskih audiovizualnih programa natjecati se mogu hrvatske tvrtke i profesionalci u području audiovizualnih medija; redatelji, producenti, scenaristi i ostale fizičke i pravne osobe koje se bave audiovizualnim djelatnostima.  

Tko se može prijaviti?

Zaposlenici javne uprave, lokalne i regionalne samouprave, djelatnici i institucije u kulturi.

 

Mogućnosti i načini financiranja iz programa Program za cjeloživotno učenje 

Program pokriva sve sektore obrazovanja što ga čini najvećim europskim programom u području obrazovanja. Programom se želi pridonijeti razvoju EU kao naprednog društva znanja, s održivim gospodarskim razvojem, većom stopom zapošljavanja boljim radnim mjestima i većim stupnjem društvene kohezije. Cilj je programa njegovati interakciju, suradnju i mobilnost sustava obrazovanja i stručnog usavršavanja unutar EU koja treba predstavljati standard kvalitete u svijetu. Edukacija je namijenjena potencijalnim korisnicima programa za cjeloživotno učenje kako bi se upoznali sa komponentama programa, načinima prijave, mogućnošću traženja partnera i načinima provedbe projekata.    

Tko se može prijaviti?

Zaposlenici javne uprave, lokalne i regionalne vlasti, javnih institucija (škole, vrtići, županijske institucije, zavodi) te sve udruge i nevladin sektor. Privatni sektor također se može prijaviti. Predavanja su otvorena i svim stanovnicima KZŽ.

 

Mogućnosti i načini financiranja iz programa Mladi na djelu  

Ciljevi programa Mladi na djelu su promicanje aktivnog građanstva mladih, razvijanje solidarnosti i promicanje tolerancije među mladima, poticanje uzajamnog razumijevanja među mladima iz različitih zemalja, razvijanje kvalitetnih sustava potpore aktivnostima i organizacijama mladih te promicanje europske suradnje u sektoru mladih. Prioriteti programa su europsko građanstvo, aktivno sudjelovanje mladih u društvu (u životu zajednice), kulturalna različitost te uključivanje mladih s smanjenim mogućnosti. Sudionici edukacije upoznat će mogućnosti korištenja ovog programa, njegove odrednice, upute za korištenje, rokove te načine prijave.     

Tko se može prijaviti?

Zaposlenici javne uprave, lokalne i regionalne vlasti, javnih institucija (škole, vrtići, županijske institucije, zavodi) te sve udruge i nevladin sektor. Privatni sektor takoer se može prijaviti.  Predavanja su otvorena i svim stanovnicima KZŽ ako su zainteresirani za temu.

 

Mogućnosti i načini financiranja iz programa Erasmus Mundus II  

Erasmus Mundus II je program suradnje i mobilnosti u području visokog obrazovanja kojem je cilj poboljšati kvalitetu visokog obrazovanja u Europi i promicati dijalog i razumijevanje između ljudi i kultura kroz suradnju s trećim zemljama. Naglašava vidljivost i atraktivnost europskog visokog obrazovanja u trećim zemljama kroz promidžbu i poticanje međunarodne suradnje (treće zemlje su sve ostale zemlje svijeta koje su se uključile u ovaj program, a nisu članice EU). Ovaj program nije Program Unije u potpunom smislu jer su Programi Unije u pravilu namijenjeni državama članicama Europske unije (neki od njih otvoreni su i državama koje se nalaze u procesu približavanja Uniji) dok je u Erasmus Mundus programu naglasak na međunarodnoj suradnji s trećim zemljama.   

Tko se može prijaviti?

Zaposlenici javne uprave, lokalne i regionalne samouprave, djelatnici i institucije području školstva, visokoškolske ustanove.

 

Mogućnosti i načini financiranja iz programa CIP  

Svrha Okvirnog programa je podrška inovativnih aktivnosti (uključujući eko-inovacije), omogućavanje lakšeg pristupa financijama malom i srednjem poduzetništvu, osiguravanje usluga za potporu poslovanja u regijama, potaknuti bolje korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT), pružanje podrške razvoju informacijskog društva; promicanje korištenja obnovljivih energija i energetske učinkovitosti.Cilj programa je poticanje konkurentnosti europskog poduzetništva, a zamišljen je kao pomoć u ostvarivanju ciljeva lisabonske strategije Europske unije koji se tiču ekonomskog rasta i zapošljavanja. Polaznici edukacije upoznat će se sa glavnom svrhom programa, njegovim ciljevima, komponentama te natječajnim procedurama.   

Tko se može prijaviti?

Privatni sektor, javne institucije, istraživački centri te djelatnici regionalne i lokalne samouprave.

 

Mogućnosti i načini financiranja iz programa Progres  

Program Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost  osnovan je kako bi financijski podržao provedbu ciljeva Europske unije u području zapošljavanja, socijalnih pitanja i jednakih mogućnosti u skladu sa Socijalnom agendom.  Prioriteti za financiranje u okviru programa PROGRESS definiraju se na početku svake godine u okviru Radnog programa.   

Tko se može prijaviti?

Zaposlenici javne uprave, lokalne i regionalne vlasti, javnih institucija (škole, vrtići, županijske institucije, zavodi). Predavanja su otvorena i svim stanovnicima KZŽ.

 

Mogućnosti i načini financiranja iz programa Europa za građane  

Ovim programom pruža se potpora širokom spektru aktivnosti i organizacijama koje promiču „aktivno europsko građanstvo”, odnosno uključivanje građana i organizacija civilnoga društva u proces europske integracije. Kroz aktivnosti programa građani imaju priliku sudjelovati u aktivnostima transnacionalne razmjene i suradnje koje pridonose izgradnji osjećaja pripadnosti zajedničkim europskim idealima i potiču procese europske integracije. Hrvatska punopravno sudjeluje u ovom programu od listopada 2007. godine.  

Tko se može prijaviti?

Zaposlenici javne uprave, lokalne i regionalne vlasti, javnih institucija (škole, vrtići, županijske institucije, zavodi)  Predavanja su otvorena i svim stanovnicima KZŽ ako su zainteresirani za temu.

 

Mogućnosti financiranja projekata nakon ulaska u EU 

Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju otvaraju se mogućnosti izdašnijeg korištenja fondova za provedbu projekata od općeg interesa. Dosadašnji fondovi služili su kao priprema za efikasno korištenje strukturnih fondova. Svaka zemlja članica sama određuje kojim tempom i na koji način će upravljati fondovima koji su joj na raspolaganju. Ovo predavanje usmjereno je na razumijevanje pravila strukturnih fondova, uočavanje razlika između dosadašnjih fondova i novih fondova, upoznavanje s glavnim ciljevima i prioritetima s kojima projektni prijedlozi moraju biti suklađeni te će se predstaviti primjeri dobre prakse.   

Tko se može prijaviti?

Zaposlenici javne uprave, lokalne i regionalne vlasti, javnih institucija (škole, vrtići, županijske institucije, zavodi) te sve udruge i nevladin sektor. Privatni sektor također se može prijaviti. Predavanja su otvorena i svim stanovnicima KZŽ.
 

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja